Pieter Heerens, fractievoorzitter van Gemeente Belang Schoonhoven, is deze week schriftelijk geinterviewd door Omroep West. In dit artikel een verslag van de vragen en antwoorden.
 

Vraag 1. Waar staat uw partij voor en wat wilt u de komende jaren bereiken?

 
Antwoord. De slogan van Gemeente Belang Schoonhoven luidt: "De stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard".
Wij willen de belangen van Schoonhoven zoveel mogelijk naar voren brengen en van invloed doen zijn binnen de nieuwe Krimpenerwaardgemeente.
Dat is vooral nu bij de komende herindeling per 1 januari 2015 van het grootste belang, daar de VVD, PvdA, CDA, SGP, D 66, en VGBK geen Schoonhovense lijsttrekker hebben en geen enkel afdelingshoofd uit Schoonhoven benoemd is. Schoonhoven staat hierdoor op achterstand. 
De nieuwe gemeente Krimpenerwaard moet een vitale gemeente worden,  waar het goed wonen, werken en leven is.
 

Vraag 2. Wat is voor uw partij het belangrijkste verkiezingsthema?

 
Antwoord. We vinden het van wezenlijk belang dat het burgerloket en het WMO-loket in Schoonhoven blijven.
Het is voor Gemeente Belang Schoonhoven niet acceptabel dat de zorgloketten naar Bergambacht gaan en het burgerloket naar Stolwijk.
Schoonhoven is de grootste kern (12.000 inwoners) in de nieuwe gemeente en de inwoners van Schoonhoven hebben er recht op om beide loketten binnen hun eigen stad te hebben en niet voor allerlei burgervoorzieningen te moeten afreizen naar Bergambacht of Stolwijk.
 

Vraag 3. Moet elke kern zoveel mogelijk eigen voorzieningen (basisscholen, zwembaden, bibliotheken enz.) houden of is dat niet noodzakelijk?

 
Antwoord. Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat een aantal essentiële basisvoorzieningen in de kleine kernen moet blijven. We vinden het van levensbelang dat de bestaande basisscholen  in de kleine dorpen blijven. Een dorp zonder basisschool heeft eigenlijk geen bestaansmogelijkheden meer, daar de ervaring leert dat jonge gezinnen zich in zo'n dorp niet gaan vestigen. Wat de andere basisvoorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken betreft, moet gekeken worden naar een evenwichtige spreiding in de Krimpenerwaardgemeente.
Actieve buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatief kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het woonklimaat binnen de buurten en wijken.     
 

Vraag 4. Mogen er in de Krimpenerwaard nieuwe bedrijventerreinen komen of niet?

 
Antwoord.De gemeente Krimpenerwaard moet nog meer een ondernemende gemeente worden, waar startende ondernemers zich graag willen vestigen.
In de Krimpenerwaard wonen naar schatting zo'n 4.000 ZZP-ers en we vinden dat op de oude bedrijventerreinen de leegstaande bedrijfsgebouwen gebruikt moeten worden als bedrijfsverzamelgebouwen voor deze ZZP-ers. Nieuwe bedrijfsgebouwen mogen er wel komen op het moment dat blijkt dat alle in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen volledig benut zijn en als aan de renovatie van de oudere bedrijventerreinen zoveel mogelijk tegemoet is gekomen. 
Vooral de huisvesting van arbeidsintensieve bedrijven is van groot belang, daar deze kunnen zorgen voor veel werkgelegenheid binnen de Krimpenerwaard. Bij de verwezenlijking van de invulling moet  de gemeente nauw samenwerken met de Federatie van Ondernemerskringen in de Krimpenerwaard (FOK).
 

Vraag 5. Hoe moet de gemeente de nieuwe zorgtaken per 1 januari 2015 gaan uitvoeren? 

 
Antwoord. Er komen per 1 januari 2015 veel nieuwe zorgtaken op de gemeente af op het gebied van het sociaal domein. 
Gemeente Belang  vindt dat er op het jeugd- en jongerenwerk zo min mogelijk bezuinigd moet worden. 
Ook de organisatie (met name die van de jeugdzorg)  kan drastisch verbeterd worden. Voor probleemgezinnen moet één mentor worden aangesteld  in plaats van de vele jeugdorganisaties die zich nu met zo' n gezin bemoeien. 
Voor de ouderenzorg is ondermeer van belang: toegankelijke WMO-loketten, zonodig meer schuldhulpverlening, WMO-vervoer, goede seniorenwoningen, investering in arbeidsparticipatie voor ouderen en uitbreiding van de buurtzorg (wijkverpleegkundigen).