Vragen naar aanleiding van de jaarstukken 2016.

 

Vraag 1 (blz. 12 ; 01.02.05)

Efficiënt en effectief accommodatiegebruik

In samenwerking met de gemeente Gouda wordt uitvoering gegeven aan de bestrijding van laaggeletterdheid.

 

a.      Wat heeft efficiënt en effectief accommodatiegebruik  te maken met bestrijding van laaggeletterdheid?

b.     Hoeveel laaggeletterden zijn er in de gemeente Krimpenerwaard?

 

Vraag 2 ( blz. 15 Groenonderhoud)

Vanwege een aanhoudende klachten- en meldingsstroom over groenonderhoud in de kernen van voormalige gemeente Vlist is het onderhoud daar geïntensiveerd.

Verkeersgevaarlijk is het hoge gras op de kruispunten van de wegen.

 

a.      Wat wordt er aan intensivering groenonderhoud gedaan op de kruispunten van wegen?

 

Vraag 3 ( blz. 12 Inkomsten zwembad/verhuur sporthallen)

De inkomsten (kaartverkoop) voor het zwembad ’t Wilgerak en de verhuurinkomsten van diverse sporthallen zijn lager uitgevallen dan begroot.

Dat geldt voor zowel de jaarrekeningen 2015 als 2016.

 

a.     Waardoor is de structurele vermindering van de kaartverkoop in het zwembad ’t Wilgerak veroorzaakt?

b.     Waardoor is de structurele vermindering van de verhuurinkomsten van de diverse sporthallen veroorzaakt?

 

Vraag 4 (blz. 17 Kapitaal)

Bij punt 19 wordt gesteld: Ouderen zijn ons kapitaal.

We stellen voor om te spreken over “ onze doelgroep”

Ouderen als kapitaal zien is een Neoliberalistische opvatting..

Ouderen zijn gewoon mensen.

 

a.     Zou u de term kapitaal willen vervangen door de term doelgroep?

 

Vraag 5 (blz. 24;  02.14.01  maatwerkvoorzieningen)

De prestatie-indicator geeft aan, dat het aantal maatwerkvoorzieningen in relatie tot het aantal kwetsbare inwoners met 5% afneemt

 

a.     Graag nadere uitleg

 

Vraag 6 (,blz. 32 Maatwerkvoorzieningen natura WMO)

In 2016 zijn er geen complexe (duurdere) bouwtechnische woningaanpassingen verstrekt waardoor de onderbesteding verklaard kan worden.

 

a.     Zijn de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard voldoende op de hoogte van deze mogelijke bouwtechnische woningaanpassingen?

b.     Hoeveel bouwkundige woningaanpassingen vonden er in 2016 plaats?

 

Vraag 7 (blz. 37; 03.05.01; brandweer)

We willen het vrijwilligersaantal bij de brandweer op peil houden. Ons is bekend, dat er steeds zwaardere eisen gesteld worden aan potentiële brandweervrijwilligers.

 

a.     Over hoeveel brandweervrijwilligers beschikten de brandweerkorpsen in de jaren 2015 en 2016?

b.     Op welke wijze denkt men jong volwassen inwoners te stimuleren om brandweervrijwilliger te worden?

 

Vraag 8 (blz. 42 ;04.01.01 project Rode Loper)

Er is een ondersteuningstraject voor startende ondernemers in Schoonhoven

Bij de bijeenkomst van de Rode Loper waar we aanwezig waren en presentaties bijwoonden, ging het meer over uitkeringsgerechtigden en bedrijven.

Daarbij viel het ons op , dat er 6 enthousiaste uitkeringsgerechtigden aanwezig waren, die zich goed presenteerden, maar dat het aantal werkgevers minimaal was.

Dit was frustrerend voor de uitkeringsgerechtigden.

 

a.     Zijn er cijfers bekend over het aantal uitkeringsgerechtigden en werkgevers, die deze bijeenkomsten bezoeken?

b.     Op welke wijze denkt men de werkgevers te stimuleren om deze bijeenkomsten te bezoeken?

 

Vraag 9 (blz 51; Uitkeringstekort)

De gemeente Krimpenerwaard heeft een uitkeringstekort.

In december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een notitie op basis waarvan een aanvraag voor een vangnetuitkering wordt ingediend.

Immers de uitkeringskosten zijn nog altijd aanzienlijk hoger dan het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.

 

a.      Bestaat de mogelijkheid dat er in 2017 weer een aanvraag voor een vangnetuitkering moet worden ingediend?

 

 

Vraag 10 (blz. 54; glasvezelnetwerk )

Wij onderzoeken de mogelijkheden van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en op bedrijventerreinen om internetverbindingen en digitale netwerken te versterken.

 

a.      Bestaat er ook een deadline waarop het glasvezelnetwerk in het buitengebied gerealiseerd moet worden?

 

Vraag 11,( blz. 58; 05.03.05 digitaal bedrijvenloket)

Een digitaal bedrijvenloket is ingericht. Database opzetten van lokale bedrijven en ZZP’ers die werkzaamheden voor de gemeente zouden kunnen verrichten

 

a.      Hoeveel lokale bedrijven en ZZP’ers zijn inmiddels ingeschreven?

b.     Hoeveel werkzaamheden (omzet) hebben zij voor de gemeente Krimpenerwaard verricht?

 

Vraag 12 ( blz. 59 ; 05.07a.02 Plannen van Aanpak Bedrijventerreinen)

Capaciteit wordt ingezet op de bedrijventerreinen (locaties Galgoord en Schoonhoven-Noord)  Hiervoor is 25.000 euro uitgetrokken (staat op blz. 66 vermeld). 

 

a.      Is 25.000 euro niet een te laag bedrag?

b.     Binnen hoeveel jaar  denkt men beide plannen t.a.v. deze twee bedrijventerreinen te verwezenlijken?

 

Vraag 13 ( blz. 69 Ruimtelijke Ordening)

Projecten die door de voormalige gemeenten zijn geïnitieerd (opgenomen in de Regionale Agenda Wonen) en vastgelegd in structuurvisies en afhankelijk van financiële dekking vanuit de voormalige gemeenten zetten wij onverminderd voort

Een uitstekende beleidsbeslissing.

 

a.      Hoe lang duurt de afhankelijkheid van de financiële dekking vanuit de voormalige gemeenten nog?

 

Vraag 14 (blz. 78; turbines)

Grote windturbines ontsieren het landschap en alleen turbines met een hoogte die aansluit op de bebouwde omgeving en passen in het landschap staan we toe.

 

a.      Aan welke hoogte in meters wordt dan gedacht?

 

Vraag 15 (blz. 85 ; onkruidbestrijding)

De belangrijkste speerpunten hierin zijn een preventief veegprogramma en het toepassen van thermische onkruidbestrijding (heet water)

We hebben geconstateerd dat de voorgestelde aanpak niet voor het gewenste resultaat zorgde.

 

a.      Stapt men nu van het toepassen van thermische onkruidbestrijding af?

b.     Zo ja, welke onkruidbestrijding gaat men dan toepassen?

 

Vraag 16 (blz. 92; 08.03.01 Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden)

Versterken van kleinschalige overnachtingsmogelijkheden in het buitengebied.

 

a.      Hoeveel boerderijcampings liggen er in de Krimpenerwaard?

b.     Denkt men hierbij ook aan het toestaan van meer boerderijcampings in de Krimpenerwaard?

 

Vraag 17 ( blz. 120 ; 1.0011  KW-Microkredieten startende ondernemers.

Dit krediet is destijds door de gemeente Nederlek ter beschikking gesteld maar niet benut.

Voorgesteld wordt om dit krediet af te sluiten.

Indien de raad het opnieuw wil instellen hiervoor een nieuw besluit te nemen.

 

a.     Wat zijn de oorzaken dat er door de startende ondernemers geen gebruik is gemaakt van deze microkredieten?

 

Vraag 18  ( blz. 136;  8 Marktgelden)

Bij het opstellen van de geharmoniseerde verordening is gekozen voor een nieuwe tariefstructuur. De werkelijke inkomsten vallen 14.000 euro lager uit dan geraamd.

 

a.      Zijn de werkelijke inkomsten lager dan beraamd door invoering van lagere tarieven?

b.     Zijn de werkelijke inkomsten lager dan beraamd door minder aanvraag standplaatsen?

 

Vraag 19 (blz. 142; Kengetallen)

Men ingang van de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 is een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen opgenomen in de financiële paragraaf.

De VNG geeft aan dat een schuldquote tussen 0 % en 90% normaal is.

En normaal bevindt het schuldratio van een gemeente zich tussen 20% en 70%.

Bij een solvabiliteitsratio groter dan 80% heeft een gemeente zijn bezit zwaar belast met schuld.

 

a.      Zijn de beide genoemde bandbreedtes niet erg ruim?

b.     Volgens mij moet het genoemde solvabiliteitsratio geen 80% maar 20% zijn.

 

Vraag 20 ( blz. 143; Belastingcapaciteit)

De indicator is het resultaat van de woonlasten in de Krimpenerwaard in 2016 afgezet tegen het landelijk gemiddelde voor 2016.

Het rentepercentage van 113% geeft aan dat de gemiddelde belastingdruk in de Krimpenerwaard 13% hoger is dan het landelijk gemiddelde in 2016

 

a.      Door welke belastingheffing(en) wordt dit veroorzaakt?

b.     Bestaan er mogelijkheden om de belastingdruk in de Krimpenerwaard in de toekomst op gemiddeld landelijk niveau te krijgen?

 

Vraag 21 (blz. 160) Ziekteverzuim

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in Nederland voor gemeenten lag in 2015 op 5.3%.  In onze gemeente lag dat in 2016 op 5,76% , dus hoger.

Als reden wordt genoemd langdurig ziekteverzuim.

 

a.      Over hoeveel concrete gevallen gaat het dan?

 

Vraag 22 ( blz. 146; Formatie)

Totale formatie is vastgesteld op 355,45 fte.

Onderbezetting ca. 33 fte (peildatum 31 december 2016)

Als reden van deze onderbezetting wordt genoemd, dat in deze fase van de organisatieontwikkeling deze “flexibele schil “passend is.

 

a.      Tot welke grootte kan deze flexibele schil in de toekomst teruggebracht worden?

 

Vraag 23 (blz. 184; uitkeringsgerechtigden)

De groei van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Krimpenerwaard is vanaf 1januari 2011 tot 1 januari 2017  72%.’

 

a. Wat zijn de prognoses voor de komende jaren?

b. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden?

 

Pieter Heerens