Met mijn afscheid wordt tevens afscheid genomen van Gemeente Belang Schoonhoven als zelfstandige partij. Een dubbel afscheid dus. Gemeente Belang Schoonhoven heeft 25 jaar bestaan. Ontstaan als actiepartij, die 25 jaar geleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Schoonhoven in één keer 5 van 15 zetels veroverde.
Gedurende 12 ½ jaar ben ik fractievoorzitter van deze partij geweest. Deze periode kenmerkte zich door actievoeren als het noodzakelijk was, maar over het algemeen door  harmonieus meedenken over de vraagstukken die zich voordeden in de gemeenteraad van Schoonhoven en in de latere gemeenteraad van Krimpenerwaard.
We waren als Gemeente Belang Schoonhoven, net als andere lokale partijen uit de Krimpenerwaard  tegen de herindeling. Echter toen we deze niet tegen konden houden, hebben we ons constructief opgesteld. Je kunt immers ook niet alles winnen. 
We kregen al snel vertrouwen in de nieuwe gemeenteraad toen bleek dat alle 93 projecten van de voormalige gemeenten werden overgenomen. Ons vertrouwen werd nog meer versterkt door de wijze waarop het College zich opstelde. In onze ogen is er sprake van een slagvaardige burgemeester met 5 bekwame wethouders, die samen met de 31 zeer gemotiveerde raadsleden keihard gewerkt hebben om de herindeling tot een succes te maken. Ook willen we hierbij onze waardering uitspreken voor de griffier, de secretaris en al hun medewerkers. Daarbij de bodes niet te vergeten.
Belangrijke speerpunten voor Gemeente Belang Schoonhoven waren in de afgelopen drie jaar het behoud van de zilvervakschool op dezelfde locatie, de bebouwing van het AZS-terrein en het allerbelangrijkste punt de woonbestemming op het verouderde bedrijventerrein in Schoonhoven-Noord. Ook het plan tot de nieuwbouw van de VMBO-school (oude LTS) aan de Vlisterweg  in Schoonhoven vinden we een succes. Nederland, maar ook de Krimpenerwaard, zit immers dringend te wachten op goed opgeleide vakmensen.
 
We zijn een fusie aangegaan met Gemeente Belang Krimpenerwaard omdat we met deze partij in de laatste 3 jaar uitstekend samengewerkt hebben. Het hoogtepunt was wel de gezamenlijke motie die we ingediend hebben voor een plan van aanpak voor de bedrijventerreinen  in Schoonhoven-Noord en Galgoord in Haastrecht. We zijn echter alle partijen erkentelijk dat zij unaniem deze motie gesteund hebben. In ons partijprogramma heeft immers jarenlang gestaan : “Deze grootste wijk van Schoonhoven “Schoonhoven-Noord” moet verder ontwikkeld worden tot een mooie en leefbare wijk”.
Nog een paar zaken wil ik aan de orde stellen:
 
1. De grote winst van de lokale partijen.
In vergelijking met de vorige verkiezing  behaalden de 3 lokale partijen in de Krimpenerwaard  3 zetels meer, zijnde 10%, en bezitten zij nu samen 13 zetels (42 %).
De zetelwinst voor lokale partijen is een landelijk voortschrijdende trend.
Bij dit  steeds groot wordend aandeel van de gemeenteraadsleden van lokale partijen behoort ook de toename van het aantal burgemeesters uit deze partijen. En wat het burgemeesterschap betreft, dat komt vanzelf gezien de landelijke ontwikkelingen. De lokale partijen uit de Krimpenerwaard hebben immers het voorbeeld gegeven en reeds twee burgemeesters  geleverd, zijnde Arie van Erk, burgemeester van Sassenheim  en Dilia Blok, burgemeester van Someren. 
 
2. De Ouderenzorg
Er is sprake van een dubbele vergrijzing in Nederland en natuurlijk ook in de Krimpenerwaard. Wat mij echter tijdens deze verkiezingscampagne opviel was dat in mijn ogen aan de ouderenzorg te weinig aandacht besteed werd. Zowel tijdens het lijsttrekkersdebat als bij het invullen van de Stemwijzer kwam dit onderwerp heel weinig aan bod.  Ik wil dan ook elke partij in de Krimpenerwaard vragen om bij de volgende verkiezingen meer aandacht te besteden aan de ouderenzorg. Momenteel heb ik zitting in de SAR (Senioren Advies Raad) van het CNV, die het ouderenbeleid van het CNV bepaalt. Het gaat daarbij om onderwerpen als pensioenen, wonen, zorg en welzijn. Zo hoop en verwacht ik ook, dat er in de Krimpenerwaard voldoende zorgwoningen komen en dat men zich ook terdege inzet voor het welzijn van de ouderen.
 
3, Het gemeenteraadslidmaatschap
Ik heb in mijn leven in veel besturen van maatschappelijke organisaties gezeten. Een hoogtepunt was echter de 12 ½ jaar als fractievoorzitter en gemeenteraadslid van Gemeente Belang Schoonhoven. Het werk als gemeenteraadslid is veelzijdig, daar je over veel maatschappelijke terreinen een visie, maar ook een oordeel moet hebben. Het mooiste van het gemeenteraadswerk heb ik gevonden de gesprekken op straat. Dat je aan mensen, die in de problemen zaten, directe hulp kon bieden of hen de weg weet te wijzen naar de burgemeester en de wethouders.  Van de drie taken van een gemeenteraadslid n.l. burgerparticipatie, kaderstelling en controle vond ik burgerparticipatie de mooiste.
Met een zeker heimwee neem ik van deze gemeenteraad afscheid. Ik heb te midden van jullie een mooie tijd gehad en ik wens de nieuwe gemeenteraadsleden toe, dat zij aan dit mooie en zinvolle werk net  zo veel vreugde beleven als ik.  Van een grotere afstand zal ik het reilen en zeilen van de gemeenteraad blijven volgen.  
 
Tenslotte,
Ik wil mijn collega’s van Gemeente Belang Schoonhoven van harte bedanken voor hun inzet en voor het vertrouwen dat zij in mij hadden.
In het bijzonder wil ik mijn vrouw Jacomien bedanken voor al haar inzet in de afgelopen jaren. Zonder jouw hulp en inzet had ik het een stuk lastiger gehad
Nieuwe gemeenteraad van Krimpenerwaard:
Jullie wens ik samen met de burgemeester en de wethouders en de ambtenaren veel succes en plezier bij dit mooie en zinvolle werk!
 
Pieter Heerens