1. Inleiding
Voor de laatste keer hebben we de Algemene Beschouwingen van Gemeente Belang Schoonhoven opgesteld.
Op 21 maart 2018 zullen we niet  meer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar zal onze partij fuseren met Gemeente Belang Krimpenerwaard. In de 24 jaar dat onze partij bestaat, heb ik 12 jaar fractievoorzitter mogen zijn. Met veel plezier, maar ook met een zekere weemoed kijk ik op deze periode terug.
 In de gemeenteraad van Schoonhoven heeft onze partij bij tal van dossiers een belangrijke rol gespeeld.  Echter ook in de gemeenteraad van de Krimpenerwaard hebben we ons laten horen. We vertegenwoordigden immers 1550 Schoonhovense kiezers ( 1/3 van 
de kiezers). Naar de laatste verkiezingsuitslag kijken we nog altijd met dankbaarheid terug. De keuze voor opheffing en aansluiting bij Gemeente Belang Krimpenerwaard vindt zijn oorzaak in het feit dat deze partij zich in deze gemeenteraadsperiode hard gemaakt heeft voor de belangen van de Schoonhovenaren.  Ook bij de andere partijen vonden we unaniem steun voor belangrijke items in deze raadsperiode. We denken hierbij aan het behoud van de zilvervakschool, het plan van aanpak in Schoonhoven-Noord, de ontwikkeling van het AZS-terrein en de Tweede Fase van het plan Buiten de Veerpoort. Het was een groots gebaar dat de gemeenteraad hiervoor 1,75 miljoen euro  uit de Algemene Reserves haalde. 
 
2. De herindeling
Eind 2017 kunnen we zonder meer stellen, dat de herindeling van de gemeente Krimpenerwaard een succes geworden is. In een tijdsperiode van 8 maanden (waarvoor in de praktijk 2 jaar staat) zijn het College van B. en W. samen met de ambtenaren in staat geweest een stevige gemeente Krimpenerwaard op de kaart te zetten. Onze complimenten daarvoor!
Voor de ambtenaren is zo’n herindeling aan de ene kant een uitdaging, maar aan de andere kant vereist zo’n herindeling ook aanpassingsvermogen en flexibiliteit. De gemeenteraadsleden moesten zich in deze raadsperiode door vele dikke dossiers heen worstelen. Daarnaast werd over het algemeen ook goed naar de burgers geluisterd en kaartten de gemeenteraadsleden van alle negen partijen onderwerpen aan die bij de burgers leefden. Van de vragenhalfuurtjes werd veel gebruik gemaakt en ook veel burgers  maakten van hun inspreekrecht gebruik. Het is jammer dat we moeten constateren, dat naast oudere gemeenteraadsleden ook veel jongere raadsleden per 21 maart 2018 gaan verdwijnen. Telkens blijkt weer  dat  het gemeenteraadslid zijn naast een gezin en een drukke baan een zware wissel trekt op deze gemeenteraadsleden. Het is verheugend dat we momenteel een jeugdklankbordgroep hebben die zeer actief is. De afgelopen periode zijn er ook cursussen gegeven aan potentiële gemeenteraadsleden. We hopen dat in de nieuwe gemeenteraad een evenredige verdeling ontstaat tussen jongeren en ouderen; mannen en vrouwen; hoogopgeleiden en minderopgeleiden. Dit zijn de voorwaarden om in een gemeenteraad op een evenwichtige wijze onze burgers te vertegenwoordigen.
 
3. De begroting 2018
Daar kunnen we kort over zijn. We kunnen ons in grote lijnen in deze begroting 2018 vinden. Ditzelfde geldt ook voor de meerjarenbegroting 2019- 2022. De begrotingstekorten zijn omgezet in begrotingsoverschotten. Het huishoudboekje van de gemeente Krimpenerwaard is op orde.  De lokale lasten zijn zo goed als gelijk gebleven. Datzelfde kan ook gezegd worden van de subsidies. Ook zijn inmiddels alle harmonisaties doorgevoerd. Met pijnlijke bezuinigingen hebben we niet te maken.
 
4. Belastingdruk
We zijn er verheugd over dat alle gemeentelijke belastingen geharmoniseerd zijn. Bij de financiële bespreking is gebleken dat de belasting van de Krimpenerwaard 13% hoger is dan de gemiddelde belasting bij gelijksoortige  andere  gemeenten.
Dit  wordt voornamelijk veroorzaakt door de rioolheffing.
Deze ligt in onze gemeente  hoger dan gemiddeld. De oorzaak hiervan is dat we een heel landelijk, uitgestrekt gebied hebben op slappe bodem.
We vinden dat hierover goed met onze burgers gecommuniceerd moet worden.
We zijn bezorgd over de aanhoudende bodemdaling en vragen ons af de dijkverhogingen op den duur afdoend zijn.   
 
5. Strategische Visie Krimpenerwaard van Riek Bakker
Het is een goede zaak dat een aantal aspecten die met elkaar te maken hebben in deze visie opgenomen zijn. We kunnen hierbij o.a. denken aan de knelpunten en files langs onze provinciale wegen, de bodemdaling, de dijkverzwaring, het leefbaar houden van onze kernen.
Het is ook erg zinvol dat zowel de gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, de provincie en het hoogheemraadschap Schieland / Krimpenerwaard bij al deze plannen betrokken zijn. Het gaat immers over een aantal regionale onderwerpen die niet alleen onze gemeente aangaan, maar ook veel andere instanties.
Zonder afbreuk te doen aan de andere gemeenschappelijke zaken, willen wij de prioriteiten leggen bij de ontsluiting van de Krimpenerwaard, de bodemdaling en de dijkverzwaring.
 
A. Ontsluiting van de Krimpenerwaard.
Het fileprobleem in de Krimpenerwaard neemt bij de dag toe. Daarbij komt nog dat met name de Algerabrug een nauwe corridor is. Momenteel gaan er per etmaal 40.000 auto’s over de Algerabrug. De verwachtingen in de toekomst voorspellen een aantal van 55.000 auto’s. Er wordt momenteel sterk nagedacht over een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard. Naast verbreding van de Algerabrug kan men ook denken aan het doortrekken van de metro van Capelse Brug naar Krimpen a/d IJssel. Ook een brug bij Ridderkerk behoort tot de mogelijkheden. In het rapport van mevrouw Riek Bakker wordt aangegeven dat men ook meer Noord- Zuid wegen zou moeten ontwikkelen. Bij calamiteiten ( dijkdoorbraak) zou de bevolking van de Krimpenerwaard eerder geëvacueerd kunnen worden. Een mogelijkheid tot ontsluiting bij dit plan zou een nieuwe brug over de Hollandse IJssel bij de Lageweg kunnen zijn.
We pleiten bovendien voor snelle verwezenlijking van  internetverbindingen in het buitengebied.
 
B. Gevaar voor overstroming   
Op dit moment is de dijkverzwaring tussen Schoonhoven en Bergambacht afgerond. Het is een omvangrijk traject geweest, dat goed geslaagd is.
Momenteel worden plannen gemaakt om dijkverzwaring te laten plaatsvinden bij de dijken van de Hollandse IJssel. We constateren dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de dijkverzwaring.
Er worden ook plannen ontwikkeld om bij een eventuele overstroming een calamiteitenplan klaar te hebben.  De aanleg van Noord-Zuidverbindingen in de Krimpenerwaard zou hierbij van belang kunnen zijn.
 
C. Gevaar van bodemdaling
Een ander gevaar dat  dreigt is de bodemdaling. Deskundigen hebben berekend dat de bodemdaling in de Krimpenerwaard 2 cm per jaar bedraagt. 
Door het aanbrengen van een drainagesysteem in de weilanden zou deze bodemdaling met 75% teruggebracht kunnen worden.
Ook is men momenteel aan het experimenteren met andere grassen en andere gewassen om op deze manier ook de weidevogels weer terug te krijgen.  
 
D. Ombouw van boerderijen tot andere woonvormen
In geheel Nederland zie je het vertrek van boeren doordat men geen opvolger weet te vinden of de veeteelt niet meer rendabel is. We moeten voorkomen dat de verlaten boerderijen leeg komen te staan en vervallen.
Er worden momenteel plannen uitgewerkt om in deze leegstaande boerderijen andere woonvormen te laten plaatsvinden.
We hebben in de Krimpenerwaard reeds zorgboerderijen en boerderijen met campings. Daar zijn we een voorstander van.  We zouden erop tegen zijn als deze boerderijen omgezet zouden worden in verkapte horecabedrijven.
 
6. Woningbouw in de Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard zal niet zo snel een krimpgebied worden.  Uit een onderzoek is gebleken dat door toename van de gemiddelde leeftijd, de immigranten en de huishoudenverdunning de krimp wordt tegengegaan. Het kan zelfs zijn dat het aantal personen in een gebied afneemt, terwijl het aantal huishoudens toeneemt. We zijn er daarom ook voorstander van, dat er in de komende jaren 3000 woningen in onze gemeente bijkomen.
Dit moeten betaalbare huur-en  koopwoningen zijn en voldoende sociale woningbouw.  
Dat is dan ook de reden dat we ons kunnen vinden in het beleid van de woningcorporatie, die meer goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen wil bouwen.
Qua Wonen concentreert zich op mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.
Ook zouden we een pleidooi willen houden voor de bouw van huurwoningen in de vrije sector. Er zijn n.l. een aantal ouderen die hun huis willen verkopen en een appartement willen huren. Voor de goedkopere huurwoningen van de sociale woningsector komen, zij gezien de hoogte van hun inkomen,  niet in aanmerking. Er zullen ook meer zorgwoningen gerealiseerd moeten worden.  
 
7. De locatie van De Waag in Krimpen a/d Lek
We zijn er tevreden over dat er onder drang van Gemeente Belang Schoonhoven  opnieuw gekeken wordt naar de locatie van De Waag. Wethouder Blok heeft toegezegd om opnieuw te kijken naar het ontwerp van De Waag om het gebouw zo te plaatsen  dat het Cultuurhuis daar het minst last van zal krijgen. De actiegroep, geleid door de heer Focke, ziet echter niets in dit compromis. Zij eist zonder meer een verplaatsing van De Waag naar een andere locatie. Inmiddels hebben bijna 2.000 mensen deze petitie getekend. Ook wordt gedreigd dat men naar de voorzieningenrechter stapt als de wethouder aan deze locatie vast blijft houden. We hopen dat het College en de gemeenteraad met een oplossing komen waarin de meeste inwoners van Krimpen a/d Lek zich kunnen vinden. We vragen ons af op welke wijze de burgerparticipatie in Krimpen aan de Lek verlopen is, nu blijkt dat vele dorpsbewoners zich niet kunnen vinden in de afronding van dit project.  
 
8. Bedrijventerrein Schoonhoven Noord
We zijn er bijzonder tevreden over dat onze motie over een plan van aanpak van het Bedrijventerrein Schoonhoven-Noord unaniem door de gemeenteraad aanvaard is. We vinden het ook een goede zaak dat het College nog dit jaar wil voorstellen een eerste besluit te nemen over de toekomst van dit terrein en dat, afhankelijk van dit besluit, er vervolgens een visie gegeven kan worden over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Inmiddels hebben we de plannen voor dit gebied gezien. Als die gerealiseerd zouden worden dan kunnen we daar tevreden over zijn.
We willen de wethouder meegeven dat er nauwkeurig en in overleg met de buurtbewoners  gekeken moet worden naar de tijdelijke huisvesting van studenten in het Wolfsongebouw.
Dit om onrust onder de bewoners van Schoonhoven-Noord te voorkomen.
 
9. Bedrijventerein / AZS-terrein
Een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma “De Stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard”  luidde:
“Verder moeten er in Schoonhoven groepswoningen, ouderenwoningen en Gemivawoningen op het AZS-terrein (achter het Bastion) worden ontwikkeld”. 
Inmiddels hebben we gehoord dat er 40 zorgwoningen gebouwd zullen worden.
Daarnaast zullen er ook nog 22 woningen komen. In het oorspronkelijke plan werden er 15 woningen genoemd.
We  vragen ons af of die 22 woningen niet teveel zijn.
We lopen immers kans dat een dergelijk aantal afbreuk zal doen aan de groenvoorziening.
 
10. Tweede fase Buiten de Veerpoort
Wij zijn er erg tevreden over, dat de gemeenteraad unaniem de vrij hoge kosten ( 1,75 miljoen euro) voor de tweede fase voor het project “Buiten de Veerpoort” heeft toegekend. Voor het aantrekken van toeristen is dit van groot belang. Het Schoonhovense Veer is een van de mooiste veren van Nederland. We hebben echter nog twee wensen:
1e. Het Veer zou erg geschikt zijn als aanlegplaats voor waterbussen 
2e De lege Veerpoort zou gebruikt kunnen worden als het toeristisch informatiecentrum van de Krimpenerwaard. 
 
11. Het sociaal gezicht van de gemeenteraad  t.a.v de grote inkomensverschillen van de burgers
In onze maatschappij zijn  gezinnen waar beide ouders hoogopgeleid zijn, met goede banen en inkomsten.
En er zijn echter ook gezinnen die zich op de onderste trede van de maatschappelijke ladder bevinden. Ze hebben slechte banen, zijn werkloos, arbeidsgehandicapt, werkloze 50-plussers en hebben daardoor te weinig toekomst en te weinig inkomen.
 
En wat te denken van 
  • De 2,5 miljoen Nederlanders ouder dan 16 jaar, die reken- en taal achterstanden hebben.
  • De  614.000 huishoudens van de 7.000.000 huishoudens, die risicovolle schulden hebben.
Juist voor de zwakkeren en ouderen in de maatschappij moet het gemeentebestuur opkomen.
Vandaar ook dat wij van mening zijn dat Promen moet blijven bestaan.
Mensen, die ver van de arbeidsmarkt afstaan kunnen door hen immers nog geholpen worden.
 
12. Het sociaal gezicht van de gemeenteraad t.a.v de werkloze 50- plussers.
Ruim anderhalf miljoen 55 plussers werken op dit moment, wat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind 2017 zal 55 –plus de grootste groep zijn. De 55-plussers was het grootste slachtoffer van de recessie. Ze verloren massaal hun baan en kwamen nauwelijks nog aan werk.
Ondanks de aantrekkende economie bestaan er weinig toekomstperspectieven voor  132.500 werkloze 50-plussers. Bij werkloosheid komen zij echter veel moeilijker aan een baan. Van de vrouwen boven de 55 werkte er in 2016 nog 32%, tegen 47% van de mannen.
Argumenten als te oud, te weinig relevante kennis, meer kans op ziekte, te duur, doen werkgevers besluiten deze groep niet meer aan een baan te helpen.
En hebben we als gemeenteraad er weleens bij stilgestaan wat de maatschappelijke  gevolgen zijn voor de werkloze eenverdiener:
Een paar jaar WW-uitkering; spaargeld opmaken;  huis verkopen en “opeten” en dan de bijstand.
Daarbij komt nog  dat wie zijn baan verliest, ook zijn identiteit verliest.
We vragen dan ook aan de wethouder om in gesprekken met de lokale ondernemers te trachten deze groep werklozen aan een baan te helpen.
 
13. Ouderenbeleid
Het is van belang, dat de gemeente Krimpenerwaard een seniorvriendelijke gemeente is. Dat houdt o.a. in dat het gemeentebestuur goed op de hoogte is van wat onder ouderen leeft en de wereld  van de senioren ook  kent. Er moet niet alleen over senioren gepraat worden, maar de ouderen moeten betrokken worden bij plannen die hen aangaan. Men moet er voor zorgen, dat de uitvoering van zorg en ondersteuning aan senioren niet vastlopen op procedures en administratie. De informatie aan ouderen moet begrijpelijk zijn en de regels eenvoudig. Het is van belang om generatiebewust beleid te voeren. Het gemeentebestuur moet er voor zorgen dat ouderen op een  waardige manier  ouder kunnen worden en eenzaamheid moet bestreden worden. Vandaar dat we vinden dat er voldoende subsidies uitgetrokken behoren te worden voor de welzijninstanties.
Als aandachtspunten voor ouderenbeleid willen we noemen:
1. De aanpak van de hogere ouderdomswerkloosheid.
2. Het voeren van een doelgericht armoedebeleid voeren
3. Er zorg voordragen dat senioren daadwerkelijk zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
4. Het zorgdragen voor een veilige gemeente met genoeg voorzieningen. (“beschutte” wijken).
5. Het stimuleren van de digitale vaardigheid onder ouderen, maar daarnaast behoud van het vangnet (papier en telefoon)
6. Organisatie van activiteiten rond zingeving en ontmoeting.
 
14. Het groene gezicht van de gemeente   
We kunnen duidelijk constateren dat wethouder Boere naar de klachten over de  groenvoorziening geluisterd heeft. Vooral bij kruispunten van wegen kan het hoge groen voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. We hebben er meermalen bij de wethouder op aangedrongen om maatregelen te nemen en dat gebeurt in bijna alle gevallen dan ook. We zijn met de wethouder ook van mening  dat er niet afgestapt kan worden van thermische onkruidbestrijding. 
We zijn er een voorstander van dat er een consistent beleid in deze gevoerd wordt. 
We zijn van mening dat de burger zelf voor groen moet zorgen  door in plaats van tegels en stenen meer planten in zijn tuin te  zetten. Hierdoor wordt ook de afvoer van het regenwater verbeterd.
 
15. Duurzaam beleid
Wat de duurzaamheid betreft, vinden wij dat de Krimpenerwaard in de toekomst fossiel brandstofvrij en energie- en CO2-neutraal moet zijn. Wij zijn tegenstander van gasboringen in de gemeente Krimpenerwaard. We zijn er voorstander van om net als de gemeente Gouda in de toekomst gasvrije huizen te bouwen..
Er kunnen nog meer laadpunten voor elektrische auto’s komen. 
Ook zijn we voorstander van de verduurzaming van sociale huurwoningen.
We kunnen ons vinden in het woningbeleid van Qua Wonen
In de periode 2016-2017 krijgen 200 woningen minimaal energielabel B 
Bovendien vervangt de corporatie 350 cv-ketels door een energiezuinige HR-ketel. Ook heeft Qua Wonen een leverancier  gezocht die huurders zonnepanelen kan aanbieden.
 
16. Veiligheid
Een belangrijk onderwerp in onze tijd blijft  de veiligheid. Om aan veiligheid te kunnen werken, moeten opsporen, signaleren en handhaven in één hand blijven. Er moet een sterkere lokale aansturing van de politie zijn. Wij vinden het een goede zaak dat de Boa’s weer in het voormalige politiebureau van Schoonhoven gehuisvest zijn. 
Zij verrichten goed werk bij de handhaving van de APV en het aanpakken  van de kleine ergernissen in de openbare ruimte.  Bij kleine ergernissen kunnen we denken aan het optreden tegen hondenpoep op straat, foutparkeerders, het zwerfafval, hangplekken  en het fietsen in de Lopikerstraat.
Ook is het een goede zaak dat zij de bevoegdheid hebben om bekeuringen uit te delen. 
 
Tenslotte
We willen het College van B. en W. en de ambtenaren bedanken voor de beantwoording van onze vragen en voor  hun inzet.
Ook willen wij wethouder Dilia Blok succes wensen bij haar nieuwe baan als burgemeester van de gemeente Someren. 
 
Pieter Heerens