1. Inleiding

Voor de laatste keer hebben we de Algemene Beschouwingen van Gemeente Belang Schoonhoven opgesteld.

In maart 2018 zullen we niet meer deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen,  maar zal onze partij fuseren met Gemeente Belang Krimpenerwaard. Van de 24 jaar dat onze partij bestaat, heb ik 12 jaar fractievoorzitter mogen zijn.

Met veel plezier, maar ook met een tevreden gevoel,  kijk ik op deze periode terug.

In de gemeenteraad van Schoonhoven heeft onze partij in tal van dossiers een belangrijke rol gespeeld.

Echter ook in de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard hebben we

voldoende ruimte gekregen om in belangrijke zaken mee te beslissen.

We vertegenwoordigden immers 1550  Schoonhovense kiezers ( 1/3 van de stemmen).

Naar de laatste  verkiezingsuitslag kijken we nog altijd met dankbaarheid terug.

 

2. De herindeling

 

In de eerste plaats willen we stellen dat de herindeling een succes geworden is.

Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de inzet van de burgemeester,  de 5 wethouders, stuk voor stuk hardwerkende mensen, en de ambtenaren.

Ook voor de laatsten was en is zo’n herindeling aan de ene kant een uitdaging, maar andere kant vereist zo’n herindeling grote flexibiliteit.

Ook voor deze gemeenteraad geldt dat de gemeenteraadsleden vooral bezig zijn met  stukken die door het College van B. en W. op de agenda worden gezet. Een belangrijke taak voor gemeenteraadsleden is het luisteren naar de  bewoners  en zo nodig ook zelf onderwerpen agenderen. Dit gebeurt echter te weinig. Daar kunnen we wel begrip voor opbrengen, daar alleen al het vergaderen en stukken lezen veel tijd vergt.

We vinden het goed, dat er een jeugdklankbordgroep is en er momenteel cursussen gegeven worden aan potentiële gemeenteraadsleden.

Ook zijn we voorstander van het vervolgtraject “Strategische Visie Krimpenerwaard” van professor Riet Bakker.

Het is goede, dat de gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de provincie gezamenlijk allerlei regionale zaken aanpakken.

 

3. De locatie van De Waag in Krimpen a/d Lek.

 

Een grote groep inwoners ( zo’n 100) bezocht onze Commissievergadering Ruimte  en Financiën en liet duidelijk blijken dat men het niet eens was over de voorgestelde locatie van De Waag.

Het was goed, dat de agendacommissie het signaal oppakte om dit onderwerp opnieuw te agenderen. De vergadering verliep geordend ondanks het feit dat veel mensen geen zitplaats hadden..

De wethouder heeft beloofd om zich nog eens over de locatie van De Waag te buigen.

We hopen dat het College en de gemeenteraad met een oplossing komen waarin de meeste inwoners van Krimpen a/d Lek zich kunnen vinden.

Toch is dit project wel een goed voorbeeld van burgerparticipatie.

Toch een advies bij deze:

Betrek bij een dergelijk omvangrijk  project, gedurende de gehele ontwikkelperiode de inwoners en voorkom dat je de helft van de dorpsinwoners tegen je krijgt.

Dit voorkomt tegenstellingen onder de burgers en de kans op oprichting van nieuwe lokale partijen.

 

4. Krimpenerwaard: voorzichtig met begrotingsoverschot

 

Er is een voordelig saldo van 1,3 miljoen euro waarmee de geplande projecten worden voortgezet. Omdat niet alle doelen vorig jaar gehaald werden, is er een deel van het voordelig saldo op de Algemene Reserves gezet.

We zijn het eens met het voorzichtig begrotingsbeleid, maar een groot deel van het overschot is afkomstig uit het sociaal domein.

We vinden dat in de komende periode wat ruimhartiger met de uitkeringen uit het sociaal domein moet worden omgegaan.

We denken hierbij aan:

·         ruimere subsidies aan de drie welzijnsorganisaties (Zie motie)

·         het inzetten van overtollige gelden voor vervoer van kinderen naar de zwembaden (zie toezegging wethouder Neven).

 

5. Belastingdruk:

We zijn er verheugd over, dat alle gemeentelijke belastingen geharmoniseerd zijn. Bij de financiële bespreking is gebleken dat de belasting van de Krimpenerwaard 13% hoger is dan de gemiddelde belasting bij gelijksoortige  andere  gemeenten.

Dit  wordt voornamelijk veroorzaakt door de rioolheffing.

Deze ligt in onze gemeente  hoger dan gemiddeld. De oorzaak hiervan is dat we een heel landelijk, uitgestrekt gebied hebben op slappe bodem.

We vinden dat hierover goed met onze burgers gecommuniceerd moet worden.

We zijn bezorgd over de aanhoudende bodemdaling en vragen ons af de dijkverhogingen op den duur afdoend zijn.  

 

6. Het Sociaal gezicht van de gemeenteraad  t.a.v de grote inkomensverschillen van de burgers..

 

In onze maatschappij zijn  gezinnen waar beide ouders hoogopgeleid zijn, met goede banen en inkomsten.

En er zijn echter ook gezinnen die zich op de onderste maatschappelijke ladder bevinden. Ze hebben slechte banen, zijn :

werkloos, arbeidsgehandicapt, werkloze 50-plussers en hebben daardoor te weinig toekomst en te weinig inkomen.

Wat te denken van

·         De 2,5 miljoen Nederlanders ouder dan 16 jaar, die reken- en taal achterstanden hebben.

·         De  614.000 huishoudens van de 7.000.000 huishoudens die risicovolle schulden hebben.

Juist voor de zwakkeren en ouderen in de maatschappij moet het gemeentebestuur opkomen.

Vandaar ook, dat wij van mening zijn, dat Promen moet blijven bestaan.

Mensen, die ver van de arbeidsmarkt afstaan kunnen door hen immers nog geholpen worden.

 

7. Het sociaal gezicht van de gemeenteraad t.a.v de werkloze 50- plussers.

 

Ondanks de aantrekkende economie bestaan er weinig toekomstperspectieven voor  132.500 werkloze 50-plussers. 

Argumenten als te oud, te weinig relevante kennis, meer kans op ziekte, te duur, doen werkgevers besluiten deze groep niet meer aan een baan te helpen.

En hebben we als gemeenteraad er weleens bij stilgestaan wat de maatschappelijke  gevolgen zijn voor de werkloze eenverdiener:

Een paar jaar WW-uitkering; spaargeld opmaken;  huis verkopen en “opeten” en dan de bijstand.

Daarbij komt nog  dat wie zijn baan verliest, ook zijn identiteit verliest.

We vragen dan ook aan de wethouder om in gesprekken met de lokale ondernemers te trachten deze groep werklozen aan een baan te helpen.

 

8. Het sociaal gezicht van de gemeenteraad t.a.v. de ouderen

 

Hedy d’Ancona riep in haar Socrateslezing de samenleving op  om anders naar de ouderen te kijken.

“We worden als ouderen neergezet als een kostenpost, afhankelijk, eenzaam en deerniswekkend zelfs.”

Ze brak een lans voor een nieuwe visie op de laatste levensfase.

Zowel de landelijke overheid als de gemeentelijke overheid zullen drastisch een andere koers moeten gaan varen om rekening te houden met een groei naar 4,8 miljoen 65 plussers in 2040(Bron: CBS).

Wij vinden dat de ouderen serieus genomen moeten worden en zich moeten kunnen ontplooien.

 

9. Het beleid van de drie welzijnsstichtingen

We hebben geconstateerd dat de drie welzijnsstichtingen met hun honderden vrijwilligers ( 500/600) voortreffelijk werk verrichten in de Krimpenerwaard.

Ze staan al vier jaar op de nullijn, terwijl er in die vier jaar steeds meer een beroep op hen werd  gedaan.

Ouderen wonen langer thuis; het aantal mantelzorgers groeit; meer eenzaamheid ; meer werkloosheid en echtscheidingsproblemen.

De huisvestingskosten en de cao-lonen van het personeel  blijven stijgen.

Al die posten moeten zondermeer gefinancierd worden.

Laten we als maatschappij al die vrijwilligers en mantelzorgers koesteren

 

In een motie heeft Gemeente Belang Schoonhoven samen met het CDA, PvdA, D’66 het volgende verzocht:

·         De drie welzijnsstichtingen in 2017 eenmalig een extra subsidie van 25.000 euro toe te kennen;

·         In 2018 en volgende jaren in overleg met de welzijnsstichtingen budgetten toe te kennen waarmee de drie welzijnsstichtingen hun takenpakketten  kunnen uitvoeren.

 

 

10. Het groene gezicht van de gemeente.

Vele malen ben ik op allerlei manieren benaderd door burgers die ontevreden zijn over de groenvoorziening. Vooral bij kruispunten van wegen kan het hoge groen voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. We hebben meermalen bij de wethouder er op aangedrongen om maatregelen te nemen en dat gebeurt in bijna alle gevallen dan ook. Terecht wijst de wethouder er op, dat er niet afgestapt kan worden van thermische onkruidbestrijding.En juist deze methode is niet afdoende.

 We zijn er een voorstander van dat er een consistent beleid in deze gevoerd wordt. De wethouder heeft toegezegd meer actie te gaan ondernemen op bij de groenvoorziening.

We zijn ook van mening dat de burger zelf voor het groen moet zorgen  door in plaats van tegels en stenen meer planten in zijn tuin te  zetten. Hierdoor wordt ook de afvoer van het regenwater verbeterd.

 

11. Duurzaam beleid

Wat de duurzaamheid betreft vinden wij dat de Krimpenerwaard in de toekomst fossiel brandstofvrij en energie- en CO2-neutraal moet zijn. Wij zijn tegenstander van gasboringen in de gemeente Krimpenerwaard. We zijn er voorstander vanom net als de gemeente Gouda in de toekomst gasvrije huizen gebouwd gaan worden.

Er kunnen nog meer laadpunten voor elektrische auto’s komen.

Ook zijn we voorstander van de verduurzaming van sociale huurwoningen.

We kunnen ons vinden in het woningbeleid van Qua Wonen

In de periode 2016-2017 krijgen 200 woningen minimaal energielabel B

Bovendien vervangt de corporatie 350 cv-ketels door een energiezuinige HR-ketel. Ook heeft Qua Wonen een leverancier  gezocht die huurders zonnepanelen kan aanbieden.

 

12. Veiligheid.

 

Een belangrijk onderwerp in onze tijd is de veiligheid. We behoeven maar te denken aan al die aanslagen in de wereld. Om aan veiligheid te kunnen werken, moeten opsporen, signaleren en handhaven in één hand blijven. Er moet een sterkere lokale aansturing van de politie zijn. Wij vinden het een goede zaak dat de Boa’s weer in het voormalige politiebureau van Schoonhoven gehuisvest zijn.

Zij verrichten goed werk bij de handhaving van de APV en het aanpakken  van de kleine ergernissen in de openbare ruimte.  Bij kleine ergernissen kunnen we denken aan het optreden tegen hondenpoep op straat, foutparkeerders, het zwerfafval, hangplekken  en het fietsen in de Lopikerstraat.

Ook is het een goede zaak dat zij de bevoegdheid hebben om bekeuringen uit te delen.

 

13. Woningbouw in de Krimpenerwaard.

 

De Krimpenerwaard zal niet zo snel een krimpgebied worden.  Uit een onderzoek is gebleken dat door toename van de gemiddelde leeftijd, de immigranten en de huishoudenverdunning de krimp wordt tegengegaan. Het kan zelfs zijn dat het aantal personen in een gebied afneemt, terwijl het aantal huishoudens toeneemt. We zijn er daarom ook voorstander van, dat er in de komende jaren 3000 woningen in onze gemeente bijkomen.

Dit moeten betaalbare huur-en  koopwoningen zijn en voldoende sociale woningbouw. 

Dat is dan ook de reden dat we ons kunnen vinden in het beleid van de woningcorporatie, die meer goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen wil bouwen.

Qua Wonen concentreert zich op mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.

  

14. Bedrijventerrein Schoonhoven Noord

We zijn er bijzonder tevreden over dat onze motie over een plan van aanpak van het Bedrijventerrein Schoonhoven-Noord unaniem door de gemeenteraad aanvaard is. We vinden het ook een goede zaak, dat het College nog dit jaar wil voorstellen een eerste besluit te nemen over de toekomst van dit terrein en dat, afhankelijk van dit besluit, er vervolgens een visie gegeven kan worden over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied.

We willen de wethouder meegeven dat er nauwkeurig en in overleg met de buurtbewoners  gekeken moet worden naar de tijdelijke huisvesting van studenten in het Wolfsongebouw.

Dit om onrust onder de bewoners van Schoonhoven-Noord te voorkomen.

 

15. Het AZS-terrein in Schoonhoven

Een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma “De Stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard”  luidde:

Verder moeten er in Schoonhoven, ouderenwoningen en Gemivawoningen op het AZS-terrein (achter het Bastion) worden ontwikkeld.

Inmiddels is men met dit bouwproject  aan de slag gegaan. De bosschages zijn verwijderd en de afbraak van de vervallen fabrieksgebouwen kan elk moment gaan beginnen.

 

Tenslotte

We willen het College van B. en W. en de ambtenaren bedanken voor de beantwoording van onze vragen en voor  hun inzet.

 

Pieter Heerens