Onlangs stelde Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de onzekerheid in onze maatschappij toeneemt en dat het zou helpen om mensen meer zeggenschap te geven.
 

 • Mensen maken zich druk over zaken als integratie, veiligheid en terreur.
 • Er heerst wantrouwen en boosheid met name in de richting van de politiek.
 • Het vertrouwen in de politiek is gedaald tot 25%.
 • Een van de oorzaken is de kloof tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden.


Toelichting
Laag opgeleiden leven niet alleen zeven jaar korter, ze leven ook nog eens vijftien jaar in slechte gezondheid.  Ze trekken veel vaker aan het kortste eind.  In die groep is de roep om referenda een stuk groter dan bij de hoogopgeleide.

Geef de mensen meer zeggenschap in hun buurt, bijvoorbeeld door het inrichten van de speelplaats of de aanleg van parkeerplekken.
“Haal de samenleving echt binnen en niet alleen maar op de publieke tribune”.

Veel mensen ervaren onrecht
Een paar voorbeelden:

 • In de afgelopen zes jaar zijn 262.400 sociale huurwoningen verdwenen met als gevolg lange wachtlijsten bij de woningcorporaties.
 • Het aantal zzp-ers en flexwerkers is sinds 2003 met een miljoen gestegen, terwijl er een half miljoen vaste banen in dezelfde periode verloren zijn gegaan.
 • De beloofde “beschutte werkplekken” voor arbeidsgeschikten blijven uit, en de Nationale Ombudsman slaat alarm over de bijwerkingen van de Participatiewet en de Jeugdwet.
 • Het vertrouwenspercentage in de politiek is gedaald naar 25% ( Sociaal en cultureel Planbureau).


Uit de vele onderzoeken die Paul Schnabel (directeur van het Sociaal Planbureau) van 1998 tot 2013 presenteerde, kwam naar voren dat de Nederlander als individu tevreden is over zijn leven, maar dat hij zich zorgen maakt over veiligheid, politiek, toekomst.

   Een aantal specifieke thema’s willen we in het kort aansnijden.

1.    De werkgelegenheid

 • Gemeente Belang Schoonhoven wil er voor pleiten om hoge prioriteit te geven aan het vergroten van de werkgelegenheid in de Krimpenerwaard.
 • Gemeente Belang Schoonhoven maakt zich zorgen over de begeleiding van arbeidsgehandicapten en 55 plussers naar werk.
 • Gemeente Belang Schoonhoven stelt het college voor om zich bij werkgevers in de regio zoveel mogelijk in te zetten voor de werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten en 55-plussers.


Vergroting van de werkgelegenheid
Vooral zal naar meer werkgelegenheid in de Krimpenerwaard gezocht moeten worden door;
⦁    Het tegengaan van de leegloop van het bestaande winkelbestand
⦁    Het bevorderen van de vestiging van meer ambachtelijke bedrijven
⦁    Ondersteuning van zzp-ers bij het vinden van werk
⦁    Het begeleiden van arbeidsgehandicapten en 55 plussers naar werk.

Het midden- en kleinbedrijf zorgt immers in Nederland voor de meeste werkgelegenheid.

De onzekere arbeidsmarkt.  
Werk, loon, carrière en pensioen, niets lijkt meer zeker. We willen zekerheid en die ontlenen we deels aan de vastheid van ons inkomen.  Het onbehagen zegt dus niets over de hoogte van het inkomen, maar over de toegenomen onzekerheid over dat inkomen.
Bij geen enkele groep is de onzekerheid zo groot als onder jongeren. Zij krijgen maar geen houvast omdat bedrijven nauwelijks mensen in vaste dienst nemen. Een gevolg van de “doorgeschoten flexibilisering”, zeggen vakbonden, economen en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Van de werknemers met een tijdelijk contract, uitzendbaan of “payrollcontract” vindt 80 á 90 procent een vast contract belangrijk af heel belangrijk. (Macro Economische Verkenning).
Dit soort ontwikkelingen zorgt ervoor dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen.  Vooral leeft dat bij de jongeren die van het ene flexibele contract naar het andere gaan.

De flexbaan
Een flexbaan was altijd een opstap naar een vast contract.  Wat je nu ziet is dat werknemers in tijdelijke contracten blijven hangen. Dat gevaar dreigt ook voor de grote middengroep van werknemers vanaf 35 tot en met 55 jaar.
De tienduizenden administratief medewerkers zien dat robots en geavanceerde software het werk sneller doen dan zijzelf.  Deze beroepsgroep van middelbaar en hoger opgeleiden verdwijnt en ziet geen kans meer nog iets met hun vaardigheden te doen.

   ZZP-ers in zwaar weer
Steeds meer zzp-ers verdienen steeds minder. Eén op de zeven zelfstandigen zonder personeel leeft zelfs onder de armoedegrens.  (Sociaal en Cultureel Planbureau).
Armoedegrens 1020,- euro (Echtpaar met twee kinderen 1.920,-)
⦁    Mensen van 55-plus in de bijstand of met een  WW –uitkering hebben nauwelijks uitzicht op een baan.

Dit blijkt uit onderzoek van Tympaan, gepresenteerd op een bijeenkomst van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe.
Er wordt gesteld dat gemeenten flink aan de slag moeten om mensen van 55 jaar en ouder aan het werk te helpen. “De kans op langdurige werkloosheid is relatief groot” concludeert Tympaan. De vraag van het bedrijfsleven zit vaak op een ander niveau dan dat van 55-plussers in de WW.   Het probleem is dat als je in de WW zit, niet om mag scholen omdat je beschikbaar moet zijn voor werk. En dat wrikt.
Als iemand met zijn vijftigste zijn baan verliest, ontstaan voor zo’n persoon de volgende problemen:
a.    Gezien en gewaardeerd worden komt vaak tot uiting in werk, in een baan.  Wie zijn werk verliest, verliest zijn identiteit, verliest daarnaast ook zelfvertrouwen, het vermogen om kinderen wat mee te geven, de mogelijkheid om risico’s te durven nemen in het leven. Kortom de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien.
b.     Ook krijgt de werkloze die niet meer aan de bak kan komen te maken met een gigantische inkomens- en vermogensachteruitgang. Als hij na een korte periode van WW-uitkering in de bijstand dreigt te komen, dan zal hij eerst moeten leven van zijn vermogen (verkoop van huis + spaargelden) alvorens een bijstandsuitkering te krijgen.  

Arbeidsgehandicapten
a.    De helft van alle gemeenten zet zich vooral in voor de meest kansrijke werkzoekenden, blijkt uit onderzoek van FNV en van de Inspectie SZW.
b.    Bijna alle gemeenten hebben moeite om jongeren met een arbeidshandicap –die voorheen een arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen- aan de slag te helpen.

Wat opvalt is dat in veel gemeenten arbeid beperkten met een lage uitkering of geen uitkering veelal helemaal niet worden geholpen bij hun zoektocht naar een baan.
Dat levert namelijk financieel gezien te weinig op (staat in de rapporten).
De helft van de gemeenten kiest ervoor om de meest kansrijk werkzoekenden te helpen, die relatief gemakkelijk een baan vinden.  Voor anderen krijgt het lokale bestuur te weinig geld van het Rijk. Men geeft toe dat de doelgroep met grote fysieke en mentale beperkingen ook lastig te plaatsen is.
Er worden wel mensen geplaatst, maar dat gebeurt  vooral via de sociale werkbedrijven.
Meerdere pogingen om arbeidsgehandicapten mee te laten draaien op de werkvloer zijn mislukt.

2.    Woningbouwbeleid

 • Gemeente Belang Schoonhoven maakt zich zorgen over het tekort aan goedkope huurwoningen, maar ook over een tekort aan duurdere huurwoningen (dus het gehele huurbeleid).
 • Het College zal de woningcorporatie QuaWonen moeten vragen om zowel goedkopere als ook duurdere huurwoningen te bouwen.


In de afgelopen zes jaar zijn 262.400 sociale huurwoningen verdwenen met als gevolg lange wachtlijsten bij de woningcorporaties.
Ook  aan de vraag van het middensegment van de huurders naar betaalbare huurwoningen wordt nauwelijks voldaan.
We denken hierbij aan het middensegment van huurwoningen met een bandbreedte van  € 710 tot € 850.

 Gemeenten stellen vooral bouwgrond beschikbaar voor koopwoningen. Uit het onderzoek van vastgoedadviesbureau Value blijkt dat 80% van de 85 ondervraagde gemeenten verwacht dat de vraag naar betaalbare woningen in de vrije sector fors stijgt. Toch heeft 66%  van de gemeenten geen beleid om aan die vraag te voldoen.

Toegenomen vraag naar huurwoningen
Het aantal huishoudens dat teveel verdient voor sociale huur en te weinig om een hypotheek te krijgen, groeit. Zowel beleggers als pensioenfondsen willen graag investeren in die vrije sector, maar ze krijgen niet de kans omdat veel gemeenten slechts oog hebben voor de koopwoningmarkt.   Ook brancheverenigingen van makelaars en vastgoedmanagement stellen dat de huurmarkt onder grote druk staat door de toegenomen vraag.
Dit komt o.a. door strengere hypotheeknormen, waardoor steeds meer mensen gaan huren voordat zij een woning kunnen kopen. Woningcorporaties houden zich bezig met de verhuur van woningen tot € 710  per maand.  Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de bouw van het middensegment van € 710 tot € 850 per maand, maar dat hebben ze nog niet helemaal in het vizier. Op zo’n manier wordt de gehele doorstroom van de huurmarkt verstoord.  Het werkt scheefwonen in de hand. Mensen met hoge inkomens die niet kunnen kopen blijven in hun sociale huurwoning.

   Problematiek van het “scheefwonen”.
Een op de zeven huurders zit in een te goedkope  woning.
Minister Blok gaf woningcorporaties daarom drie jaar geleden de vrijheid de huur voor deze scheefwoners extra te verhogen. Daardoor is deze groep met 10% gekrompen.

Te dure huurwoning
Daarentegen is het aantal huurders voor wie hun woning eigenlijk onbetaalbaar is snel toegenomen. Een kleine 15% van de mensen die een corporatiewoning huren, behoort tot de groep die te duur woont.
Op initiatief van minister Blok moeten corporaties sinds begin dit jaar “passend toewijzen” aan mensen met een laag inkomen.

Overzicht huurprijzen voor het lage en middensegment:

 • Goedkopere huurwoningen met een huurprijs van 400,- 500,- euro huur per maand.
 • Pijzen van huurwoningen voor het middensegment( boven de liberalisatiegrens) 710-850 euro /huur per maand.


3.    De woonvisie van Gemeente Belang Schoonhoven ten aanzien van het bedrijventerrein in Schoonhoven-Noord.

 • Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat er een gezamenlijk plan van aanpak moet komen voor de transformatie en revitalisering van het verouderde en inmiddels met leegstand bedreigde bedrijventerrein in Schoonhoven-Noord.
 • We dienen een motie in voor de ontwikkeling van een plan van aanpak voor het bedrijventerrein in Schoonhoven-Noord.

Klik hier voor de motie.

Schoonhoven-Noord moet een wijk blijven waar het goed wonen is.
( Citaat uit: Partijprogramma Gemeente Belang Schoonhoven)
Daarbij moet men bedenken dat:
⦁    Deze wijk in Schoonhoven de meeste inwoners heeft;
⦁    In deze wijk ook de meeste Schoonhovenaren met een allochtone achtergrond wonen;
⦁    Er ook twee scholen van voortgezet onderwijs en de zilvervakschool gevestigd zijn.
De vernieuwing/uitbreiding van het winkelcentrum en de vernieuwing/vervanging van woningen zorgen ervoor dat de wijk goed opknapt.
De projecten “Zilverstad-locatie” en “Bollocatie” zijn mooie locaties geworden.
Tot zover gaat het allemaal goed in deze wijk.

Dreigende verpaupering
Echter het gebied gelegen tussen de ’s Heerenbergstraat, Bergambachterstraat, Beneluxlaan en de Opweg dreigt door de groei van leegstaande bedrijfsgebouwen te verpauperen.
Gemeente Belang Schoonhoven is van mening dat de gemeenteraad in de komende jaren een beslissing moet nemen over de ontwikkeling van dit gebied.
Op dit hele terrein ligt momenteel een maatschappelijke bestemming.

Motivatie:
1.    In de eerste plaats constateren we dat aan de noordzijde van deze locatie reeds een aantal particuliere woningen staan. (Beneluxlaan 61  A t/m D en 63D).
2.    Prognoses laten zien dat er in de provincie Zuid-Holland in de komende jaren 250.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. In de landelijke discussie over de toekomstige woningbouw is men het erover eens dat er in het kader van duurzaamheid niet meer op VINEX-locaties moet worden gebouwd, maar op in onbruik geraakte stadsdelen.
In een rapport staat daarover het volgende:
“Omwille van duurzaamheid zouden we moeten stoppen met nog meer stadsuitleg.
Nieuwe woongebieden moeten op bestaande, in onbruik geraakte stadsdelen, zoals verouderde bedrijventerreinen ontwikkeld worden”.

Op grond van deze toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de duurzaamheid verzoekt Gemeente Belang Schoonhoven het College  om voor de hierboven beschreven locatie in Schoonhoven-Noord

 • Op korte termijn een plan van aanpak voor dit bedrijventerrein te ontwikkelen
 • Te onderzoeken of de leegstaande bedrijfsgebouwen afgebroken kunnen worden en op deze lege plaatsen nieuwe functies ontwikkeld kunnen worden.
 • Dit alles met als doel de upgrading voor dit gedeelte van Schoonhoven-Noord te bewerkstelligen.


4.    Communicatie tussen burger en gemeente

 • Gemeente Belang Schoonhoven stelt aan het College van de gemeente Krimpenerwaard voor om zeer zorgvuldig met beantwoording van brieven, mails, vergunningaanvragen en telefoontjes van de burgers om te gaan.


Regelmatig  worden we door boze inwoners opgebeld die geen antwoord krijgen op hun brieven of aanvragen van vergunningen opgebeld.
Soms wordt men ook van het kastje naar de muur gestuurd.
Dit moet verbeterd worden.
We hebben immers afgesproken dat een burger binnen 2 weken een bevestiging krijgt dat zijn brief of aanvraag van een vergunning is binnengekomen.
Als men dan niet direct antwoord op zijn brief of aanvraag kan krijgen, omdat de betreffende zaak meer tijd vergt, dan moet een termijn van zes weken genoemd worden waar binnen wel antwoord gegeven kan worden.
Een goede communicatie tussen burgers en de gemeente is van wezenlijk belang om de klanttevredenheid onder de burgers te bevorderen.
 
5.    Meer groenonderhoud

 • Gemeente Belang Schoonhoven stelt het College voor om meer aandacht te besteden aan het groenbeheer.
 • Gemeente Belang Schoonhoven wil het College hierbij helpen door zelf in Schoonhoven wijkschouw te houden.


In  de gehele gemeente Krimpenerwaard  hoort men regelmatig klachten over de groenvoorziening.
Wij zijn van mening dat door de gemeente meer aandacht besteed moet worden aan de groenvoorziening.
We kunnen van alles in het werk stellen om toeristen naar de Krimpenerwaard te halen.
Dat is een goed streven, maar verwaarloosde groenvoorziening kan hier ernstig afbreuk aandoen.
We zijn ons echter bewust, dat hier een kostenplaatje tegenover staat.
Wat de kosten betreft het volgende:
In het beleid van een tegenprestatie voor een uitkering kunnen uitkeringsgerechtigden ingezet worden. Ook Promen kan in het kader van de groenvoorziening een belangrijke rol spelen.

Wijkschouw in de Krimpenerwaard
Er is gebleken dat het College geen mogelijkheden heeft om een wijkschouw in alle kernen te houden. Daar gaat immers veel tijd in zitten.
Toch is het van belang dat er een wijkschouw plaatsvindt.
De ervaring in de gemeente Schoonhoven leerde indertijd dat de drie wijkschouwen die daar jaarlijks plaatsvonden door de bevolking erg gewaardeerd werden.
Gemeente Belang Schoonhoven heeft begrip voor het standpunt van het College in deze.
Wel is besloten om als Gemeente Belang Schoonhoven zelf een wijkschouw te houden en gebreken aan wegen en achterstallig groenbeheer aan de desbetreffende wethouder door te geven. Zo hebben we o.a. melding gemaakt van de kapotte wandelpaden bij het verpleeg/verzorgingshuis Bovenberghe, dode bomen, het snoeien van laaghangende takken, verwaarloosde perken en speeltuintjes, afgeplakte verkeersborden, het blijven liggen van de restanten van de patattent op het Veer.
In goed overleg zijn daar oplossingen voor gevonden.
We hebben geconstateerd, dat de verschillende wethouders dit waarderen en actie ondernemen om deze zaken aan te pakken.
Wij zullen met onze wijkschouw blijven doorgaan.
 
6.    Veiligheid in de Krimpenerwaard

 • Gemeente Belang Schoonhoven stelt het College voor om naast de inzet van wijkagenten en boa’s hen ook handhavend te laten optreden.

We hebben te maken met de politie, de wijkagenten en de BOA’s.

   Politie
De politie houdt zich bezig met o.a. verkeersongelukken, inbraak, geweldsdelicten.
Ook wordt er steen en been geklaagd over het hard  rijden in Schoonhoven Noord.
Inmiddels is de nieuwe APV van kracht, maar nu het handhavingsbeleid nog.
De politie zal zich veel meer bezig moeten houden met snelheidsovertredingen in Schoonhoven-Noord
 
 Wijkagent
De wijkagent bekleedt een vertrouwensfunctie in de wijk en speelt een belangrijke rol bij burenruzies en bij overlast van jongeren op hangplekken.
Wij vinden dat er bij burenruzies ook buurtbemiddelaars betrokken moeten worden.

Boa’s
Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s)
 meer moeten  gaan controleren bij het foutief parkeren op de hoeken van de straten, de parkeerschijfzones in de Schoonhovense binnenstad.
Ook de overlast door hondenpoep moet aangepakt worden. Het door de gemeente ingezette hondenbeleid moet uitgevoerd worden.
Na waarschuwingen zullen de boa’s handhavend moeten optreden en moeten bekeuren.

7.    Aantal mensen in de bijstand groeit in de Krimpenerwaard

 • Gemeente Belang Schoonhoven stelt het College voor om het aantal inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die onder de armoedegrens zitten in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen om verandering in de omstandigheden van deze inwoners aan te brengen.
 • Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat in het kader van het armoedebeleid samengewerkt zal moeten worden met andere gemeenten, zoals Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk.
 • Gemeente Belang Schoonhoven vindt ook dat de Voedselbank Krimpenerwaard ondersteund moet worden.


Bijstandsgerechtigden in Krimpenerwaard
Op het ogenblik zitten er 600 mensen uit Krimpenerwaard in de bijstand. Dat aantal groeit gestaag. Inmiddels zijn 170 mensen aan het einde van hun WW-uitkering.
Deze 170 mensen stromen niet allemaal de bijstand in omdat hun partner bijvoorbeeld een baan heeft of omdat ze zelf een baan vinden, maar mogelijk komen er zo’n honderd mensen bij. We willen proberen het aantal mensen dat de bijstand uitstroomt te verhogen.
Daarover is overleg met de gemeenten in de regio om te kijken of er op dit gebied kan worden samen gewerkt. Ook vinden er gesprekken met het bedrijfsleven plaats.

Concrete doelstelling van de gemeente(bijstandsuitkeringsbeleid)   
Men wil 250 mensen uit de bijstand krijgen en daar  zal met name het bedrijfsleven een rol bij spelen. Het is immers van het grootste belang dat er zoveel mogelijk mensen  uit de bijstand komen.

Tekorten bij de bijstandsuitkeringen (Nibud)
Het kenniscentrum voor huishoudfinanciën Nibud heeft voor gemeenten het volgende uitgerekend.
Het inkomen van gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is structureel te laag. Onderzoek heeft laten zien dat zulke gezinnen        € 307 in de maand tekortkomen, ook als gebruik gemaakt is allerlei regelingen.
Een gezin zonder kinderen in de bijstand heeft elke maand € 138 te weinig.
Het gevolg van deze armoede is dat sommige gezinnen zelfs dingen als energie, voeding en huur niet altijd kunnen betalen. Op visite gaan of kinderen zakgeld geven is onmogelijk.
Ook het budget voor gezinnen met oudere kinderen is te laag.

Huurverlaging en uitbreiding van het aantal sociale woningen
We vinden het van belang dat de gemeente met de woningcorporaties voor deze gezinnen gaat praten over huurverlagingen en het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen.
Het CBS hanteert het woord armoede als een huishouden beschikt over onvoldoende middelen om een bepaald minimaal consumptieniveau te kunnen bereiken.
 In 2015 gaf 15% van de Nederlandse huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen.  Dit zijn bijna 1,1 miljoen huishoudens.  

Samenwerking met andere gemeenten
Ook in de gemeente Krimpen a/d IJssel is het aantal bijstandsgerechtigden flink gestegen.
In samenwerking met de gemeenten Capelle en Zuidplas gaat Krimpen een actie opzetten en bedrijven benaderen om te kijken of ze mensen aan  werk kunnen helpen.
De samenwerking met de beide andere gemeenten ziet men als voordeel.
In Krimpen heeft men wat meer industrie, Capelle heeft meer kantoren en Zuidplas meer glastuinbouw.
Het zou zinvolzijn als de gemeente Krimpenerwaard op dit terrein zou gaan samenwerken met de gemeenten Gouda, Waddinxveen , Reeuwijk-Bodegraven.

De Voedselbank Krimpenerwaard
De voedselbank vervult een duidelijke rol bij de armoedebestrijding in de Krimpenerwaard.
De huisvesting geeft echter voortdurend problemen.
We willen aan het College vragen om mee te  denken op welke wijze het probleem van huisvesting opgelost kan worden.
Ook ligt het voor de hand om aan deze goedwerkende Voedselbank Krimpenerwaard subsidie te verlenen.   

8    Zelfredzaamheid in de zorg is vaak een onhaalbaar ideaal

 • Gemeente Belang Schoonhoven is over het algemeen  tevreden over de wijze waarop de keukentafelgesprekken plaatsgevonden hebben
 • Gemeente Belang Schoonhoven stelt het College voor om bij de toekomstige keukentafelgesprekken nauwkeurig na te gaan in hoeverre bij de ouderen nog sprake is van zelfredzaamheid.
 • Gemeente Belang Schoonhoven is wel van mening dat de gelden die voor huishoudelijk hulp ontvangen worden daar ook  aan uitgegeven dienen te worden
 • Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat voor vereenzaamden en ouderen die 75+ zijn er woonzorgprojecten ontwikkeld moeten worden.
 • Gemeente Belang Schoonhoven zou aan de wethouder willen vragen als aanvulling op de Woonvisie om een onderzoek in te stellen naar huisvesting van bovengenoemde groep ouderen, waarbij zorg, maar ook het bij elkaar wonen in kleinere wooneenheden een- en twee personenhuishoudens gerealiseerd kunnen worden.

Zelfredzaamheid is een beleidsadagium in de langdurige zorg.
Zelfredzaamheid ontkent de afhankelijkheidsrelatie waarin men in het algemeen en hulpbehoevenden zich in het bijzonder bevinden. Eigenlijk is niemand zelfredzaam.
Waarom moet nu juist de zelfredzaamheid als richtsnoer voor de hulpverlening dienen?
Naarmate iemand ouder wordt neemt zijn kwetsbaarheid evenals zijn zorgbehoefte toe.
En nu moet iemand op het moment dat hij hulpbehoevend wordt, zelfredzaam zijn.
Dat is vaak helemaal niet mogelijk.
Eventuele familie en de kinderen wonen vaak ver weg en hebben vaak hun eigen problemen hebben.
De zogenaamde mantelzorg is vaak overbelast.
Daarbij komt dat vaak voor de nabije zorg (intieme zorg) beter een beroep gedaan kan worden op de professionele zorg dan op de eigen familieleden, laat staan op de buurvrouw.
 
Keukentafelgesprekken
Gemeente Belang Schoonhoven is tevreden over het feit dat er met mensen die huishoudelijk hulp nodig hebben, gesprekken plaatsvinden. Deze mensen worden thuis opgezocht en niet alleen maar telefonisch benaderd.
We hebben weinig klachten binnen gekregen over deze keukentafelgesprekken en de toewijzing van huishoudelijke hulp.
Wel zijn wij van mening dat de gelden die de gemeente ontvangt in het kader van de WMO ook aan deze huishoudelijke hulp besteed moeten worden.

Woonsituatie van vereenzaamde ouderen en ouderen die meer hulp nodig hebben.
Uit  publicaties in kranten en op  t.v. blijkt duidelijk dat we in ons land door de toenemende vergrijzing steeds meer ouderen krijgen die vereenzamen. Deze ouderen zijn te goed voor het verpleeg/verzorgingstehuis, maar kunnen niet goed meer zelfstandig blijven wonen.
In de Woonvisie Krimpenerwaard staat dat vooral veel 75- plussers tot deze groep behoren.
Zo ligt er reeds een plan om op de AZS locatie in Schoonhoven (Langerakkerweg) om het plangebied te herontwikkeling tot een levendige wijk, mat zorgappartementen en grondgebonden (oudere) woningen.
We willen aan de wethouder vragen om mogelijkheden te ontwikkelen voor het bouwen van zorgappartementen voor een- of twee persoonshuishoudens.

In het plan op de AZS locatie in Schoonhoven is er sprake van drie afzonderlijke woongebouwen
Een gebouw voor 10 groepswoningen voor ouderen, een gebouw voor Gemiva zorgwoningen en een woongebouw met levensloopbestendige ouderenwoningen.
 Het lijkt ons een goede zaak dat in alle voormalige gemeenten zulke woningen voor ouderen komen.
Het is immers voor de groep ouderen die niet meer in staat zijn om in hun eigen woning te blijven wonen, maar tegoed zijn voor het verplegings/zorgtehuis.

Pieter Heerens