1.      Inleiding

Voor alle speerpunten van Gemeente Belang Schoonhoven verwijzen we naar ons partijprogramma. De Stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard

* Vrije- marktdenken tegenover ethisch denken

* Mededogen met de zwakkere in onze huidige maatschappij

* Aan de zijlijn blijven is in onze maatschappij veelal niet eigen keus (Voorkom stigmatisering)

In onze maatschappij is een aantal mensen fervent voorstander van de vrije markt.

Opvallend is het dat dat juist de mensen zijn met de comfortabele posities. Als men een goed salaris of een hoge bonus heeft, is het heel gemakkelijk om te zeggen: “Er is een vrije marktwerking en die drijft de vraag naar mijn talenten nou eenmaal op”.

Bij het “vrije- marktdenken” en het daaruit voortvloeiende economisch denken gaat het nooit over ethiek.

 

Het CPB-oordeel over programma’s wordt in de pers en in de Kamer als waarheid neergezet. Het CPB komt tot zijn oordelen op basis van uitgangspunten van de gangbare economische wetenschap.  Deze economische wetenschap staat in de laatste decennia sterk onder invloed van de vrije-marktideologie. Deze vrije-marktideologie wil zo min mogelijk regels,  een kleine overheid en bepleit privatisering.  Efficiëntie  houdt bij dit denken in dat men voor vrijheid van de ondernemer, loonmatiging en weinig ontslagbescherming is.

Het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)  staat meer voor welzijn, gelijkheid en sociale cohesie.

 

Toch kun je het vrije marktdenken niet met termen als “economisme” zonder meer afwijzen.

Voor het voortbestaan van bedrijven blijft het “winstdenken” van wezenlijk belang. Maar niet als  allerbelangrijkste.

Daarnaast zal ook veel aandacht besteed moeten worden aan het vrijwilligerswerk, de buurtzorg en de mantelzorg.

We zullen ook in de gemeenteraad Krimpenerwaard steeds meer oog moeten krijgen voor de zwakke groepen in onze samenleving.

 

We denken hierbij aan:

·         De tweehonderdduizend oudere werknemers (tussen de 45 en 65 jaar) die geen baan meer kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

·         De jonge arbeidsgehandicapten die geen werk en geen geld hebben.

·         De wachtlijsten in de jeugdzorg, trage wijkteams en slechte verwijzingen

·         Sommige keukengesprekken, waarvan het uitgangspunt slechts bezuiniging is.

·         De 500.00 mensen, die een stapeljob hebben en daarmee niet in staat zijn het minimum  inkomen te verdienen. ( 1 op de 4 vmbo-ers heeft een tweede baan en komt financieel nauwelijks rond).

 

Het huidige participatie denken maakt het dan ook te gemakkelijk om mensen weg te zetten als lui, waardoor mensen die tegen hun wil langs de kant staan nog een trap na krijgen.

Als Gemeente Belang Schoonhoven zullen we opkomen voor deze groepen in onze maatschappij.

 

We zullen het beleid van het College t.a.v. deze groepen in de komende raadsperiode nauwlettend

volgen.

 

 

2.     De werkloosheid is nog steeds ongekend hoog

 

* De groeiende werkloosheid onder 50-plussers met als gevolg grote druk op bijstandsuitkeringskassen

 

Wie zijn baan verliest ontvangt eerst een WW-uitkering en daarna een bijstandsuitkering.

Met alle gevolgen van dien.

Iemand die tijdenlang geen baan meer heeft, ervaart naast baanverlies ook identiteitsverlies.

Momenteel zijn er meer dan 600.000 werklozen in ons land

Jongeren (tot 25 jaar) lijken te profiteren van de aantrekkende economie en de toenemende werkgelegenheid in de uitzendbranche.

Dit geldt niet voor ouderen.

Zo is in het afgelopen jaar onder 45- tot 55 jarigen de werkloosheid toegenomen met 5,3%  en onder 55-plussers met 12,8%   De toename van deze groepen in de bijstand bedraagt resp. 6,7% en 7,5%.

Als 50 plussers hun baan verliezen is de kans op werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld. Bewezen is inmiddels dat deze groep werknemers niet of nauwelijks profiteert van de aantrekkende economie.

Het gevolg hiervan is dat veel 50-plussers in de bijstand terecht zullen komen.

 

3.     Basisvoorzieningen in de kleine kernen.

 

* De basisschool blijft voor een dorp van wezenlijk belang

 

We zijn blij dat bij de informatie over de RIB Eindnotitie Transitieatlas te lezen is  dat in de gemeente Krimpenerwaard geen conclusies getrokken worden en geen  besluiten genomen worden over het sluiten van scholen.  “Concrete plannen om in onze gemeente  op korte termijn scholen te sluiten zijn er niet “. Het College heeft oog voor de vitaliteit van onze kernen.

Het behoud van de bestaande basisscholen in de dorpskernen is immers van wezenlijk belang. Inmiddels zijn landelijk gezien van de 2400 dorpsscholen er reeds 600 gesloten.

Ook in de Krimpenerwaard krijgen we met dalende leerlingaantallen te maken.

Zo verwacht men in de periode 2014-2025 een leerlingendaling bij het basisonderwijs van 7% en in het voortgezet onderwijs zelfs van 15%.

Vooral de dorpen (kernen) met weinig jonge gezinnen lopen het risico hun dorpsschool te verliezen. Verlies van een basisschool is een grote aderlating voor zo’n dorp.

We zullen er dan ook voor pleiten dat er voldoende woningen in de dorpen gebouwd worden om het basisonderwijs in deze dorpen te behouden.

Voor het VMBO is het van wezenlijk belang dat daar lespakketten verstrekt worden waar de werkgevers om vragen.   

 

4. Vluchtelingenbeleid

* Gemeente Belang Schoonhoven is voorstander van een verantwoord aantal statushouders,  verspreid over de gehele gemeente

* We zijn tegenstander van een asielzoekerscentrum of een satelliet asielzoekerscentrum in onze gemeente

* We zijn tegen huisvesting van asielzoekers in bedrijfsgebouwen in Schoonhoven-Noord

 

 

Zelfs de sociaaldemocraten zien nu ook de schaduwzijde van grenzeloze solidariteit in.

Een ander groot probleem is  waar men die grote groepen asielzoekers plaatst. Dat is juist in de  sociaal minder sterke wijken.

Tevens moet men nagaan welke opleiding de vluchtelingen hebben gehad.

Dat is een voorwaarde bij de bemiddeling naar werk.

Zowel FNV-voorzitter Ton Heerts als CNV-voorzitter Maurice Limmen benadrukken dat er in Nederland 600.000 werklozen zijn die ook aan het werk willen. De asielzoekers zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt. Dat was reeds het geval met de arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Vluchtelingen moeten opgevangen worden, maar wat doen we met andere werklozen, inclusief niet westerse allochtonen die zelfs geen stageplek kunnen vinden.

 

In de discussies rondom de huisvesting van de vluchtelingen heeft Gemeente Belang Schoonhoven duidelijk aangegeven dat er in Schoonhoven-Noord totaal geen draagvlak is voor huisvesting van asielzoekers in leegstaande bedrijfspanden.  Er wonen in deze wijk reeds vele allochtonen. Van het Wolfsongebouw kan men beter een bedrijfsverzamelgebouw maken. Momenteel huurt het Schoonhovens College (locatie Vlisterweg) daar lokalen. Het zou een bijzonder slechte zaak zijn als juist in deze kwetsbare wijk een groep asielzoekers  gehuisvest zou worden. Dat komt de leefbaarheid van de wijk allesbehalve ten goede.

Gemeente Belang Schoonhoven vindt dan ook dat de leegstaande bedrijfsgebouwen in Schoonhoven- Noord afgebroken moeten worden en dat daarvoor in de plaats sociale huurwoningen en huurwoningen in het duurdere segment gebouwd moeten worden.

 

5.Woningbouw in Schoonhoven-Noord

 

Huisvesting:

* Algemeen: Betaalbare koop- en huurwoningen

* Snelle bouw van 550 sociale woningbouwwoningen

* Specifiek: De leegstaande bedrijfsgebouwen in Schoonhoven-Noord afbreken en vervangen door betaalbare sociale woningbouw

 

Gemeente Belang Schoonhoven is tevreden over het feit dat dit College op het gebied van de ruimtelijke orde alle geplande projecten gaat uitvoeren. Hierbij gaat het om 53 miljoen investeringskosten.

Ook vinden we het een rechtvaardige gang van zaken dat hierbij rekening gehouden is met de vermogens van de voormalige gemeenten.

Daar we in de gemeente Krimpenerwaard een tekort hebben van zo’n 550 sociale huurwoningen in de goedkopere sector, willen we er voor pleiten om op korte termijn sociale huurwoningen te gaan bouwen op het voormalig industrieterrein in Schoonhoven-Noord.

Op een bepaald gedeelte in Schoonhoven-Noord komen steeds meer bedrijfsgebouwen leeg te staan. (Denk hierbij aan de Plus Supermarkt). Revitalisatie zal gezien de verouderde structuur van dit oude bedrijventerrein geen haalbare zaak meer zijn. Ook kunnen we deze bedrijfsgebouwen niet laten verpauperen. Sociale woningbouw + particuliere woningbouw zal de enige oplossing zijn.

Gemeente Belang Schoonhoven dient hierover een motie in.    

Aan de wethouder op te dragen bij de provincie extra woningcontingenten te krijgen voor de bouw van goedkopere woningen in de sociale sector.

6. Belastingharmonisatie

* We zijn tevreden over de in gang gezette belastingharmonisatie

* Harmonisatie van de precariorechten in 2016

* Volledige harmonisatie van de gemeentelijke belastingen uiterlijk 1 januari 2017

* In de komende begrotingsperiode de OZB niet hoger te doen stijgen dan de jaarlijkse     inflatiecorrectie.

 

Gemeente Belang Schoonhoven kan zich vinden in de belastingharmonisatie die in 2016 plaatsvindt.

We hebben samen met Pro Krimpenerwaard actie gevoerd onder het motto “Zeg nee, tegen de OZB.  Er zijn toen zo’n 1900 petities ingediend tegen deze OZB-verhoging (34%) in Schoonhoven.

We zijn tevreden over het feit dat er daarna een klankbordgroep Belastingharmonisatie is ingesteld met als doel om op korte termijn de gemeentelijke lasten in de voormalige K5-gemeenten te egaliseren. Dat is inmiddels voor een aantal belastingen gebeurd. Zo zijn de rioolrechten geharmoniseerd, waardoor de Schoonhovenaren minder moet gaan betalen. Daarnaast is overal dezelfde hondenbelasting en toeristenbelasting ingevoerd en is de watertoeristenbelasting afgeschaft.

We vinden dat de precariorechten per 1 januari 2016 ook geharmoniseerd moeten worden.

 

7. Overdracht van rijkstaken naar gemeenten.

 

* Er vinden drastische bezuiniging (soms tot 40%) plaats bij de overdracht van  de taken in het kader van de WMO, het jeugdbeleid en de uitkeringsgerechtigden.

We vragen ons bij deze forse bezuinigingen af, of deze gemeentelijke taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

 

In de begroting 2016 staat te lezen: “Deze overdracht van rijkstaken naar gemeenten gaat gepaard met een korting, die afhankelijk van het specifieke onderdeel, varieert van 19% tot 40%.

Je kunt je afvragen of dergelijke kortingen wel probleemloos door de gemeenten uitgevoerd kunnen worden. Zullen deze hoge kortingen er niet voor zorgen, dat de gemeenten erg moeten bezuinigen op het WMO-beleid ( veel minder huishoudelijk hulp) en de jeugdzorg)?

Men gaat er zonder meer vanuit, dat er door de bundeling van verantwoordelijkheden op één niveau efficiëntie en effectiviteit van die zorg zal komen.  

Gemeente Belang Schoonhoven gelooft daar niet helemaal in.

Wij verwachten dat de zorg voor de inwoners van de Krimpenerwaard achteruit zal gaan.

Naar aanleiding van onze vragen is ons echter toegezegd dat we ten aanzien van de voortgang en realisatie van de nieuw verkregen taken periodiek geïnformeerd worden

Zoals ons medegedeeld is, zijn er tot september 2015  655 keukentafelgesprekken gevoerd.

Momenteel zijn er nog geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over de klanttevredenheid sinds de invoering van de nieuwe WMO en daarmee de keukentafelgesprekken. In 2016 wordt er een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over 2015 en beschikken we over de uitkomst hiervan voor juni 2016.

  

8. Wajongers

* Slagvaardig integratiebeleid voor mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt”

* Een goed functionerend (ongedeeld) Promen

 

Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris (brancheorganisatie van sociale werkbedrijven)  stelt dat de jongeren met een arbeidshandicap of een aandoening onzichtbaar geworden zijn voor de overheid.  Hij stelt: De jongeren moeten werken sinds de uitvoering van de Participatiewet, maar vinden geen baan en krijgen veelal geen uitkering.

Sinds 1 januari 2015 geldt de Wajong alleen nog maar voor jongeren die meer dan 80% zijn afgekeurd.  Andere jonggehandicapten moeten door de gemeenten naar een betaalde baan begeleid  worden. Momenteel vinden de nieuwe jonggehandicapten zelden een baan. Als ze bij hun ouders blijven wonen,  komen ze niet voor bijstand in aanmerking. Op deze wijze duiken ze niet op in de administratie van de gemeentelijke sociale dienst en raken soms helemaal uit beeld.

Een ander probleem doet zich hier nog bij voor, dat veel arbeidsbeperkte jongeren officieel niet als arbeidsbeperkt worden aangemerkt. Dat zijn de mensen die met loonkostensubsidie aan het werk zijn. Een deel van hen zou volgens de Haagse regels zelfstandig  een minimumloon moeten kunnen verdienen. Dat gaat voor deze jongeren echt niet. Deze jongeren mogen niet meegeteld worden voor de banenafspraak (garantiebanen) met de overheid.

Daarbij komt dat de regels van de Participatiewet veel te bureaucratisch zijn.

Het risico hiervan is dat de werkgevers afhaken en jonggehandicapten tussen wal en schip raken en  ongezien jaren thuiszitten.

 

9.Uitkeringsgerechtigden

 

* Het instellen van tegenprestaties van de uitkeringsgerechtigden

* Installeren van energiecoaches in de Krimpenerwaard

 

In een artikel in Trouw van 21 oktober 2015 staat: “ Langzaam geweld bij de sociale  dienst”. In Rotterdam gaat het over kale tafels en kale gesprekken tussen werkconsulenten en mensen die bijstand aanvragen. Uit die gesprekken blijkt duidelijk dat recht op een uitkering niet meer bestaat.

Wel bestaat het recht om een uitkering aan te vragen.

Documentairemakers Suzanne Raes en Monique Lesterhuis mochten een jaar filmen op welke manier de Rotterdamse sociale dienst de nieuwe Participatiewet uitvoert.

Sinds 1 januari 2015 moet volgens deze wet iedere bijstandsaanvrager iets maatschappelijk terugdoen voor zijn uitkering. De gemeenten bepalen welk werk en hoe lang.

 

Men hanteert in Rotterdam een streng Werk Loont-programma.  Mensen moeten trainingen volgen, vier keer per week solliciteren en een tegenprestatie leveren : vrijwilligerswerk, mantelzorg of papierprikken.  Wie niet verschijnt wordt, dertig procent gekort op de uitkering en daarna honderd procent.

Rotterdam heeft 38.000 mensen in de bijstand.

Onderzoeksprogramma “De Monitor” van Teun van de Keuken belichtte dezelfde dienst.

Van de Keuken focuste op nut en kosten van het Rotterdamse reïntegratieprogramma.

Hij komt tot de conclusie dat papierprikken niemand dichter bij echt werk brengt en dat de gemeente flink betaalt aan het reïntegratiebedrijf.

 

Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat uitkeringsgerechtigden scholing, of trainingen moeten krijgen. Ook zullen ze vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten verrichten.

We willen hierover regelmatig door de wethouder geïnformeerd worden.

Tevens stellen we voor, om in navolging van de gemeente Waddinxveen,  bijstandsgerechtigden op te leiden tot energiecoach.  De bijstandsgerechtigden kunnen door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) opgeleid worden tot energiecoaches.

Deze nieuwe  energiecoaches gaan in de gemeente op pad om mensen aan huis een gratis advies te geven (energiebesparing van 200 euro).

De voordelen van het opleiden van bijstandsgerechtigden tot energiecoaches zijn de volgende:

a.       Alle inwoners van de Krimpenerwaard profiteren van deze actie, die een besparing van 200 euro aan energiekosten per huishouden kan opleveren.

b.      De inwoners worden op deze wijze nog meer milieubewust, daar zij zich nog meer gaan bezighouden met bezuiniging op energiekosten.

c.       Ook de bijstandsgerechtigden profiteren hiervan, daar zij op deze manier wellicht beter naar de arbeidsmarkt kunnen terugkeren.

d.      Ook de gemeente heeft hier voordeel bij,  daar deze bijstandsgerechtigden bij het vinden van een baan geen bijstandsuitkering meer behoeven te hebben.

 

Gemeente Belang Schoonhoven dient hierover een motie in.    

Bijstandsgerechtigden  opleiden tot energiecoach.

 

10. Jeugdhulp

 

* Controle op een adequate uitvoering t.a.v. de jeugdhulp

 

Marc Dullaert (Kinderombudsman) stelt in zijn kritische rapport dat het prijskaartje van jeugdhulp vaak belangrijker geacht wordt dan de zorg die een kind nodig heeft.

Als kritische punten noemt hij:

·         Gemeenten weigeren specialistische hulp te geven buiten de eigen regio

·         Er ontstaat een wachtlijst als ze te weinig plekken hebben ingekocht

·         Gemeenten doen te lang over het toekennen van hulp ( 3 tot 4 maanden)

·         De gemeenten gaan te veel op de stoel van de hulpverleners zitten

·         De privacy is niet goed geregeld.

Gemeente Belang Schoonhoven zal aan de hand van bovengenoemde criteria het jeugdbeleid in de Krimpenerwaard kritisch volgen.

 

 

 

11.Veiligheid

 

* Veiligheid en openbare inzet van wijkagenten en gemeentelijke opsporingsambtenaren

Snelheid beperkende maatregelen in Schoonhoven-Noord invoeren

* Strenger optreden van BOA’s tegen kleine ergernissen in de Schoonhovense binnenstad

* Eenheidsbeleid in het afgeven van vergunningen voor evenementen.

Woninginbraak, diefstal, overvallen, straatroven,  geweldsmisdrijven en andere delicten hebben volgens het CBS minder plaatsgevonden dan vorig jaar. In de eerste helft van 2015 waren er landelijk gezien 8,8 % minder misdrijven vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.  Naast de daling van de geregistreerde misdaad blijkt  uit de slachtoffer –enquêtes ook dat het gevoel van onveiligheid een vergelijkbare daling te zien geeft. Daarnaast zien we echter dat er nog altijd een gat is tussen de geregistreerde misdaad  en de feitelijke misdaad. Enkele honderdduizenden mensen rapporteren dat ze slachtoffer zijn van een delict , maar dat niet opgeven bij de politie.

Dat bevestigt het verhaal van Gerrit van de Kamp (woordvoerder van de grootste politievakbond ACP)  dat je met deze cijfers eigenlijk helemaal niets kunt, daar de mensen steeds minder aangifte willen doen. 

 

a.      Gemeente Belang Schoonhoven wil pleiten voor een grotere verkeersveiligheid op de provinciale wegen en landwegen, daar op deze wegen regelmatig dodelijke ongelukken plaatsvinden.

b.      Daarnaast bereiken Gemeente Belang Schoonhoven ook regelmatig klachten over snelheidsovertredingen in Schoonhoven-Noord.

            Afgelopen zomer heeft reeds een ongeluk met een motorrijder plaatsgevonden.

Ook is er op verschillende plaatsen in de wijk onduidelijke bebording.

c.       I n Schoonhoven-Centrum zou door de BOA’s harder opgetreden moeten worden tegen de zogenaamde kleine ergernissen, zoals het parkeren van auto’s op hoeken van straten, hondenpoep en rondslingerend vuilnis.

Voor de hulpverleningsvoertuigen (brandweer- en ziekenauto’s) is het door de verkeersovertredingen bijna niet mogelijk de binnenstad in te komen.

We kunnen ons vinden in de toezegging van de burgemeester om aan de Veiligheidsregio (brandweer) te verzoeken om ’s avonds door de wijk te rijden met de brandweerauto en gele kaarten uit te delen bij auto’s die op de hoeken e.d. staan geparkeerd. Als dat niet werkt, wordt er uiteindelijk bekeurd.

d.      Er wordt bij de afgifte van vergunningen voor evenementen gesteld, dat in het kader van de zondagsrust een eindtijd van 23.00 uur ingesteld wordt. Bestaande evenementen hoeven zich hier echter niet aan te houden.

Gemeente Belang Schoonhoven keurt dit beleid af, daar hier met twee maten gemeten wordt.   

 

12.                        Instelling van een wijkschouw in de 11 kernen.

 

* Een systematisch geplande wijkschouw invoeren in alle kernen

 

In de voormalige gemeente Schoonhoven vond er  jaarlijks wijkschouwen plaats in de verschillende wijken.  Het College van B. en W. en ambtenaren trok ’s middags de wijken in om met de bewoners van de wijken naar allerlei zaken te kijken, die voor verbetering vatbaar waren.

Op dezelfde avond werd in de wijk een avond georganiseerd waarop alle inwoners uitgenodigd werden. Alle voorstellen en  klachten werden op een lijst genoteerd en binnen een paar weken kregen de inwoners deze lijst met de daarbij horende voorstellen om bepaalde zaken aan te pakken.

Deze wijkschouwen werden door de inwoners van Schoonhoven erg gewaardeerd.

 

Gemeente Belang Schoonhoven is er een voorstander van dat er jaarlijks wijkschouwen in de 11 kernen van de gemeente Krimpenerwaard plaats vinden.

Op 9 juli 2015 heeft Gemeente Belang Schoonhoven zelf een wijkschouw georganiseerd met twee ambtenaren van Beheer Openbare Ruimte (BOR) . Er zijn 14 punten naar voren gebracht die voor verbetering vatbaar waren. BOR is hiermee aan de slag gegaan.

Wij willen echter voorstellen dat het College van B. en W. in 2016 zelf in de 11 kernen wijkschouwen gaat invoeren. Op deze wijze komt het College in aanraking met de bevolking en kan zelf in kaart brengen wat er onder de bevolking leeft.

Tijdens de wijkschouw kunnen er afspraken met de bevolking gemaakt worden en aan de hand van verslaggeving nagegaan worden welke zaken opgelost kunnen worden.

Gemeente Belang Schoonhoven dient hierover een motie in.

Het invoeren van jaarlijkse wijkschouw in de kernen.

 

 

Tenslotte willen we als Gemeente Belang Schoonhoven het College van B. en W. en onze ambtenaren bedanken voor hun inzet en de beantwoording van de vele vragen.

  

Pieter Heerens

Ada van Buren