1. Verkiezingsprogramma van Gemeente Belang Schoonhoven ( 19 november 2014)

In ons verkiezingsprogramma staat een duidelijke visie over de Leefbaarheid in Schoonhoven-Noord. “De grootste wijk in Schoonhoven moet verder ontwikkeld worden tot een mooie en leefbare wijk. In dit beleid past geen huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande bedrijfsgebouwen. Deze leegstaande bedrijfsgebouwen zullen op  den duur plaats moeten maken voor woningen”. Opm: We zijn van mening dat dit ook geldt voor de plaatsing van asielzoekers in het Wolfsongebouw.

2. Extra raadsvergadering

Gisteravond ( 6 oktober 2015) is het asielbeleid van de Krimpenerwaard in een extra gemeenteraadsvergadering uitgebreid aan de orde geweest. Een van de insprekers was de heer Cor Groenendijk, eigenaar van het Wolfsongebouw. Hij is er voorstander dat er in Schoonhoven-Noord een volledig asielzoekerscentrum  komt met zo’n 400 of 500 personen. (zie bijgevoegd krantenartikel in het AD van 7 oktober 2015) Naast het Wolfsongebouw zouden  er volgens de heer Groenendijk in nog een leegstaand gebouw in Schoonhoven-Noord asielzoekers gehuisvest kunnen worden. De heer Groenendijk ziet graag in zijn gebouw een asielzoekerscentrum verschijnen. Als argument geeft hij aan: “De revitalisatie van het complex kan een bijdrage vormen in de al vergevorderde herontwikkeling van de wijk Noord”
Ik heb namens Gemeente Belang Schoonhoven duidelijk aangegeven dat er in Schoonhoven-Noord totaal geen draagvlak is voor huisvesting van asielzoekers. Er wonen in deze wijk immers reeds vele allochtonen. Van het Wolfsongebouw kan men beter een bedrijfsverzamelgebouw maken en momenteel worden er door het Schoonhovens College ( locatie Vlisterweg) lokalen gehuurd. Het zou een bijzonder slechte zaak zijn als juist in deze kwetsbare wijk  asielzoekers gehuisvest zouden worden. Dat komt de leefbaarheid van de wijk niet ten goede. Vandaar dat Gemeente Belang Schoonhoven zonder meer stelt, dat er geen asielzoekers in Schoonhoven-Noord geplaatst moeten worden. De huisvesting van asielzoekers in Schoonhoven-Noord zou juist afbreuk doen aan de herontwikkeling van de wijk. Gemeente Belang Schoonhoven vindt dan ook dat de leegstaande gebouwen in Schoonhoven-Noord afgebroken moeten worden en dat daarvoor in de plaats sociale huurwoningen en huurwoningen in het duurdere  segment gebouwd moeten worden. Ook kan gedacht worden aan de bouw van koopwoningen. Op deze wijze kan er in Schoonhoven- Noord (aan de Vlistzijde) een mooie nieuwe wijk met woningen ontstaan. Alleen op zo’n manier blijft Schoonhoven-Noord een mooie en leefbare wijk, waar het goed wonen is.

3. Genomen besluiten in de raadsvergadering

  1. De raad van de gemeente Krimpenerwaard ziet niets in een volwaardig asielzoekerscentrum voor minimaal 400 personen. Daar waren alle partijen het wel over eens.
  2. Ook was er geen draagvlak voor het aanbieden van 72-uurs crisisnoodopvang.
  3. Ten aanzien van het voorstel om te onderzoeken of een klein AZC voor minimaal 250 asielzoekers tot de mogelijkheden behoort was verschil van mening. Er is dan sprake van een zogenaamd  “satelliet-AZC”. In een dergelijk geval wordt nauw samengewerkt met een nabijgelegen en groter asielzoekerscentrum (Gouda). Vooral het CDA maakte zich hard voor opvang in enkele leegstaande bedrijfspanden in de Krimpenerwaard. Zij werden daarbij gesteund door de SGP, Christen Unie, D’66 en PvdA (17 stemmen voor).
Gemeente Belang Schoonhoven is tegen opvang van grote groepen asielzoekers in leegstaande bedrijfsgebouwen en vindt dat er spreiding van asielzoekers moet plaats vinden door de gehele Krimpenerwaard. Zowel Gemeente Belang Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard  als de VVD waren eveneens van mening dat er in de Krimpenerwaard geen plaats is voor een klein AZC voor maximaal 250 asielzoekers ( 13 stemmen).

4. Gesprek met de Wonincorporatie Qua Wonen (woensdag, 7 oktober)

Gemeente Belang Schoonhoven zal op de volgende punten ingaan:
  • Voorrang verlening bij toewijzing sociale woningbouw. Het is maar de vraag of je er een voorstander van moet zijn dat vluchtelingen met voorrang de woningen krijgen waarvoor Nederlanders met lage inkomens vaak al jaren op de wachtlijsten staan. Er is momenteel gebrek aan sociale huurwoningen en Gemeente Belang Schoonhoven vindt dat  er voldoende sociale huurwoningen in de Krimpenerwaard moeten zijn. Dat is één van de kerntaken van de woningcorporaties.
  • Aanpassing van het puntenstelsel, waardoor wellicht huurverlaging van sociale huurwoningen kan plaatsvinden. Ook willen we aan de vertegenwoordigers van de woningcorporatie Qua Wonen vragen of zij de aanpassing van het puntenstelsel hebben uitgevoerd. Deze aanpassing van het puntenstelsel kan (landelijk gezien) tot een eventuele verlaging van de huurprijs leiden van 200 euro.
Bouw van huur- en koopwoningen voor de middeninkomens.
Tenslotte willen we aandacht vragen voor de groeiende groep met middeninkomens die moeilijk aan een huur- of koopwoning kunnen komen.
 
Pieter Heerens (fractievoorzitter GBS)