26. Stabilisering van gemeentelijke lasten

Gemeente Belang is voor een lastenverhoging die parallel loopt met het jaarlijkse inflatiepercentage.

Wij zullen er dan ook nadrukkelijk op toezien, dat de lasten niet onnodig verhoogd worden.

Daarbij zal er kritisch gekeken worden of de werkelijke lasten overeenkomen met de gecalculeerde lasten.  Zo zijn in het verleden de rioolrechten verlaagd, omdat de werkelijke kosten lager waren dan de oorspronkelijk gecalculeerde kosten.

Het omgekeerde zou echter ook weleens het geval kunnen zijn, waardoor het noodzakelijk zou zijn om de gemeentelijke  lasten boven het inflatiepercentage te verhogen.

Als het laatste het geval is dan zal dat aan de hand van kostenanalyses aangetoond moeten worden.

Zo is Gemeente Belang tegen de toekomstige OZB-verhogingen van 3,5% om o.a. een schenking van € 550.000,- aan de projectontwikkelaar van de Hooijkaaslocatie te geven om diens ondernemersverlies weg te werken.  Gemeente Belang heeft als enige tegen deze  belachelijke  schenking en tegen de OZB-verhogingen gestemd.

Gemeente Belang is tegen schenkingen aan projectontwikkelaars om ondernemersverliezen van deze projectontwikkelaars op te vangen om zo bouwprojecten van de grond te krijgen.  

Gemeente Belang vindt dat elk jaar opnieuw aan de hand van zuivere kostenanalyses bezien moet worden  of een OZB-verhoging noodzakelijk is.

Gemeente Belang vindt dat in tijden van economische tegenspoed alle overheden, dus ook de gemeente Schoonhoven, pas op de plaats moeten maken waar het gaat om de door de burger op te brengen lasten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor wat de gemeente kan uitgeven.