25. Sportbeleid

In de afgelopen periode heeft  de provincie onderzocht of de sportvelden in hun totaliteit buiten de contouren van de stad geplaatst konden worden. Zowel het Platform Sport Schoonhoven (PSS) als de coalitiepartijen waren daar voorstander van. De provincie wees dit voorstel helaas af en toen begon de stoelendans over de verplaatsing van een aantal sportverenigingen.

Er was veel onduidelijkheid en het ene voorstel  na het andere verscheen en werd aan de gemeenteraad aangeboden, terwijl eigenlijk van te voren reeds duidelijk was, dat de zogenaamde varianten niet haalbaar waren.

Gemeente Belang vindt dat het Platform Sport Schoonhoven (PSS) een zeer constructieve inbreng heeft.

Echter, de vertegenwoordigers van PSS zetten vaak veel vraagtekens achter de berekeningen van de varianten door de ambtenaren. Ook was er geen duidelijke verklaring voor het grote verschil tussen subsidies die verleend werden aan de verschillende sportverenigingen. Aan de wethouder is gevraagd om de verschillende tariefstellingen en subsidies in kaart te brengen.

Nu duidelijk is hoe de verdeling van de sportverenigingen over de locaties gaat plaatsvinden, kan ook hier het achterstallige onderhoud van de gebouwen en de velden worden ingehaald.

Gemeente Belang vindt dat achterstallig onderhoud van gebouwen en sportvelden op korte termijn weggewerkt moet worden.