22. Openbare orde en veiligheid

a.      Inleiding

Wij constateren, dat er in Schoonhoven nog veel inbraken en vernielingen plaats vinden en dat er veel te weinig blauw op straat is.

Gemeente Belang vindt dat  er strenger moet worden opgetreden tegen discriminatie en dat alle uitgaanscentra moeten voldoen aan het keurmerk Veilig Uitgaan.

We vinden het een goede zaak, dat er een verlichtingsplan is vastgesteld, waardoor er beter afgestemde verlichting in de straten komt, hetgeen de veiligheid ongetwijfeld zal vergroten.

b.      Aandachtspunten zijn ondermeer:

 • Het terugdringen van drugsoverlast, vandalisme en andere criminaliteit

 • Het terugdringen van kleine ergernissen

 • Het tegengaan van onveilige verkeerssituaties en onverantwoord en gevaarlijk verkeer

 • Het professionaliseren van de brandweer met behoud van vrijwilligers

c.       Prioriteiten in handhavingsprogramma ( 2008-2010)

In dit handhavingsprogramma is een waslijst aan kleine ergernissen opgenomen, zoals

 • Huishoudelijk afval, grof vuil en zwerfvuil

 • Uitstallingen en terrassen

 • Drugs

 • Illegaal plakken en kladden

 • Hondenpoep en aanlijning

 • Vernielingen gemeentelijk eigendom en monumenten

 • Parkeeroverlast

 • Handhaving “Buiten de Veerpoort”

 • Handhaving GOA bij evenementen

 • Fietsen in de voetgangerszone Lopikerstraat

 • Parkeren op brandkranen

 • Toezicht en handhaving cruiseschepen

 • Toezicht en overlast in stadspark

 • Parkeerexcessen.

d.      Politiebureau

Er is behoefte aan een veilige woon- en leefomgeving. Inmiddels is het politiebureau uit Schoonhoven verdwenen en vervangen door een politiemeldingspost in het stadhuis gedurende drie ochtenden. Meer mogelijkheden zaten er niet in. Daarbij lopen we nog de kans dat als er in de komende periode onvoldoende aangiften plaatsvinden, deze politiepost ook opgeheven wordt.  Er zal een evaluatie moeten plaatsvinden naar de openingstijden, daar het niet denkbeeldig is dat deze niet op de meest geschikte uren plaatsvinden.

Momenteel beschikken wij over twee wijkagenten en twee gemeentelijke opsporingsambtenaren (Goa’s).

e.      Wijkagenten

 

De wijkagenten kunnen ingezet worden bij buurtbemiddeling bij huis-, tuin- en keukenconflicten. Wij tekenen hierbij aan, dat de portefeuillehouder (in dit geval de burgemeester) er nauwlettend op moet toezien dat onzewijkagenten niet worden ingezet voor allerlei andere
regionale werkzaamheden, waardoor zij dan hun werk in Schoonhoven onvoldoende kunnen verrichten. En dit is lang niet denkbeeldig, daar dit in het verleden regelmatig plaatsgevonden heeft.
Er vindt momenteel regelmatig overleg met de wijkagenten, het opbouwwerk, de woningcorporatie QUA Wonen wn de ambtenaar Welzijn plaats.
Het gaat daarbij dan over integrale veiligheid, leefbaarheid en handhaving.
Vooral wordt van tijd tot tijd de handhaving onvoldoende toegepast.

Gemeente Belang vindt dat naast een goed overleg tussen partijen, ook de handhaving steviger en veelvuldiger toegepast moet worden.

f.        gemeentelijke opsporingsambtenaren (goa’s)

De gemeentelijke opsporingsambtenaren zijn aangesteld om tegen de zogenaamde “kleine ergernissen” (zie opsommingslijst) op te treden. Zij hebben de bevoegdheid om te bekeuren en na waarschuwingen zal dat ook plaats moeten vinden.

Gemeente Belang vindt dat  de gemeentelijke opsporingsambtenaren slagvaardiger en doeltreffender moeten handhaven.