18. Woningbouw

a.      Algemeen

We hebben in Schoonhoven belang bij zowel seniorenwoningen als starterswoningen.

Daarnaast moet er voor de minder draagkrachtige inwoners voldoende sociale woningbouw zijn. We gaan hierbij uit van een percentage van 30% van het totale  woningbestand. (Momenteel is dit 33%)

We willen hierbij wel duidelijk stellen, dat we dit percentage van 30% hanteren voor de totale woningbouw.

 

Dit houdt in concreto in, dat we bij de ontwikkeling van Zevender/Thiendenland en de Bollocatie dit percentage niet zondermeer toepassen.

Ook op deze bouwlocaties moet sociale woningbouw komen, maar van de toepassing van de sociale woningbouwnorm van 30% kan hier afgeweken worden indien dit percentage niet onder de woningbouwnorm van 30%, die voor geheel Schoonhoven geldt, zakt.

b.     Starterswoningen

Gezien de kredietcrisis en de hypotheekvoorwaarden van de financiële instellingen hebben de starters het momenteel moeilijk op de woningmarkt. Het ziet er niet naar uit, dat het startersprobleem op de woningmarkt snel opgelost gaat worden. Zelfs de tweeverdieners onder de starters hebben financiële problemen bij de aanschaf van een woning.

De verkoop aan starters kan wellicht gestimuleerd worden door Koopgarantie en MGE-verkoop (Maatschappij Gebonden Verkoop) . De wooncorporatie Qua Wonen is bereid om een aantal van zijn eengezinswoningen te verkopen, waarbij de zittende huurders een aanbod krijgen om hun woning te kopen.

Gemeente Belang is voorstander van startersleningen.

Gemeente Belang vindt dat er voor starters ook voldoende betaalbare huur- of koopwoningen  moeten zijn. 

Gemeente Belang vindt dat naast bestaande starterswoningen  ook op de nieuwe bouwlocaties starterswoningen gebouwd moeten worden.

c.      Seniorenwoningen

Er is in Schoonhoven ook een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen, de zogenoemde nultredewoningen. Om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen is een aangepast huis nodig. Gelijkvloers met ruime badkamers en geen enkele drempel of flats zoals de Pasteurflat , waar ook een lift aanwezig is.

Het ouderenbeleid is erop gericht dat ouderen, met behulp van thuiszorg, zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als het echt niet meer gaat, komt het verpleeghuis in zicht.

In het kader van de woningbouw voor senioren worden momenteel 77 appartementen in de Pasteurflat levensloop bestendig gemaakt en is er een begin gemaakt met de bouw voor senioren op de Oranjeplaats.

Ook zijn er plannen om op de Bollocatie seniorenwoningen te bouwen.

Verder is Gemeente Belang er een voorstander van om op de inbreidlocaties seniorenbouw te verwezenlijken.

Gemeente Belang vindt dat er voor senioren betaalbare  huur- of koopappartementen moeten zijn.

Gemeente Belang vindt dat  bij het bouwen van seniorenwoningen rekening gehouden dient te worden met de wensen van allochtone senioren.

  1.       Ontwikkelingsplannen op korte termijn

Een groot aantal etage-, portiekwoningen en galerijwoningen in Schoonhoven Noord staat op de nominatie om te worden gesloopt. Dat is de enige manier om in de wijk ruimte te maken voor nieuwbouw die bovendien levensloopbestendig is.

Ongeveer 240 woningen komen voor sloop in aanmerking. Het is nog de vraag of deze plannen van de gemeente Schoonhoven en de wooncorporatie Qua Wonen haalbaar zijn.

Deze plannen komen echter wel overeen met de Woonvisie die in de gemeenteraad is vastgesteld. Deze Woonvisie houdt rekening met het feit, dat veel inwoners van onze stad binnen de gemeente willen verhuizen, maar geen geschikt woningtype kunnen vinden.

Uit inventarisatie is gebleken, dat als men aan alle wensen tegemoet wil komen, gedacht moet worden aan 200 levensloopbestendige appartementen en 50 socialeeengezinswoningen, zowel huur als koop. Daarnaast wil Qua Wonen 70 tot 80 huurwoningen in de verkoop doen.

e.      Deregulering

Samen met andere partijen hebben we een motie ingediend om de regelgeving te verminderen en te vereenvoudigen ten aanzien van de welstandsverordening.

Deze deregulering zorgt immers voor een betere dienstverlening en minder kosten.

Gemeente Belang wil nog een stap verder gaan. Wij vinden dat de burger zelf vorm moet kunnen geven aan zijn woonomgeving en wanneer dit leidt tot differentiatie van het straatbeeld is dat alleen maar te prijzen.

Gemeente Belang vindt dat de welstandscommissie opgeheven moet worden.