17. Scholenbouw/verbetering van het onderwijs/ cofinanciering

a.      Inleiding

In Schoonhoven beschikken we over  goed voortgezet onderwijs. Als men de jaarlijkse scores van de schoolresultaten in het dagblad Trouw leest, dan kunnen we er als Schoonhovenaren trots op zijn.

Ditzelfde geldt voor het basisonderwijs.

Gemeente Belang is een voorstander van:

* basisscholen van alle denominaties in de binnenstad

* het wegwerken van achterstallig onderhoud en bouwen van nieuwe lokaliteiten voor de scholen in Schoonhoven-Noord.

* een brede MFA  In Thiendenland 2

Het onderwijsconcept “brede school “ is een gegeven.

Gezien de krapte op de toekomstige arbeidsmarkt zullen in Nederland steeds meer vrouwen aan het arbeidsproces  gaan deelnemen. De ondernemingen zullen hun arbeidstijden over het algemeen niet gaan aanpassen aan de schooltijden. Het omgekeerde zal het geval zijn en de kinderen zullen buiten de schooluren opgevangen dienen te worden.

De problematiek van het onderwijs ligt echter bij de slechte staat van een aantal schoolgebouwen.

Deze gebouwen zijn vaak te klein en sterk verouderd.

In de afgelopen  gemeenteraadsperiode was de gemeenteraad van oordeel dat zowel in Schoonhoven-Noord als in Schoonhoven-Oost  een  MFA  gevestigd zou moeten worden. Een schoolvisie op het basisonderwijs, die men in veel gemeenten ziet. Daar  is niets mis mee.

Toch blijkt het proces om een MFA in een woonwijk te ontwikkelen in de praktijk vaak een moeizaam gebeuren te zijn.  Veel instanties hebben met een dergelijke ontwikkeling te maken en ook de wijkbewoners spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast moet men de vraag stellen of alle plannen  financieel  haalbaar zijn.

Visie van Gemeente Belang aangaande de scholenbouw in:

·        De binnenstad

·        Schoonhoven Noord

·        Schoonhoven-Oost

b.      Scholen in de binnenstad

In het partijprogramma van 2006 van Gemeente Belang stond dat wij er een voorstander van zijn dat elke denominatie een basisschool in de binnenstad heeft.

Citaat:

Gemeente Belang vindt dat de scholen voor basisonderwijs zich zowel moeten bevinden in Schoonhoven-Centrum, Schoonhoven Noord als Schoonhoven-Oost.

Het is immers een bekend gegeven dat bij de schoolkeuze zowel de identiteit van de basisschool als de bereikbaarheid een zeer belangrijke rol spelen. (paragraaf  6.2/ blz. 14 van het Partijprogramma 2006)

De reden hiervan is, dat wij vinden dat de inwoners uit onze binnenstad de mogelijkheid moeten hebben hun kinderen op korte afstand op school te hebben. Het lijkt ons geen goede zaak, dat de kinderen vanuit de binnenstad via de rondweg naar scholen in Schoonhoven-Noord en Schoonhoven-Oost gebracht moeten worden.

Dit is gerealiseerd, momenteel heeft elke denominatie zijn eigen school.

c.       Scholen in Schoonhoven-Noord 

Het oorspronkelijke plan was om ook in deze wijk een MFA te ontwikkelen. Dit plan was ingepast in het planologische plan Forum-Noord.  Zoals inmiddels bekend geworden is, is het plan van Forum-Noord niet meer te verwezenlijken daar het financieel niet haalbaar is door het wegvallen van de kostendragers. Als kostendragers golden een groot aantal nieuwe woningen die in deze wijk gebouwd zouden worden (400) en een nieuw winkelcentrum. Met name door de besluitvorming binnen de K5 werd er een streep gezet door de bouw van extra woningen in deze wijk.

Er zal een nieuwe koers gevaren moeten worden. Dit moet slagvaardig en snel  gebeuren en heeft onze hoogste prioriteit.  Met name de basisschool De Vlieger en de scholen voor voortgezet onderwijs (de Willem de Zwijger en het Schoonhovens College)  kampen met een chronisch gebrek aan leslokalen. Bij een van de  schoolbezoeken, die onze fractievoorzitter regelmatig aflegt, heeft hij geconstateerd dat men in de scholen zeer efficiënt en inventief met lokaalruimten omgaat, maar desondanks lokalen tekort komt.

Gemeente Belang vindt dat bij bovengenoemde scholen op korte termijn achterstallig onderhoud weggewerkt moet worden en nieuwbouw van lokalen moet plaatsvinden.

d.      Scholenplan in Schoonhoven-Oost

Gemeente Belang vindt dat Emmaschool op de Waterviolier op korte termijn afgebroken moet worden  en in nieuwe moderne noodlokalen gehuisvest moet worden.

Gemeente Belang vindt dat de wethouder ook moet kijken naar mogelijkheden om  een paar lokalen in de nieuwe Emmaschool te realiseren voor de Ichthusschool.

e.      Cofinanciering 

Uitgebreid is gesproken over het  wel of niet deelnemen aan de cofinancieringsregeling. Deze regeling houdt in dat als de gemeente voor € 50.000,- aan de verbetering van het  binnenmilieu van de scholen besteedt, het rijk daar € 70.000,- op  aanvult (externe financiering). Bij nader onderzoek bleek, dat de scholen dit geld goed konden gebruiken.  De wethouder adviseerde in deze negatief met de volgende drie redenen:

·        Deze € 50.000,- had  hij in zijn begroting niet beschikbaar

·        De termijn van aanvraag was tekort

·        Er kon geen ambtenaar vrijgemaakt worden om deze subsidieaanvraag in te dienen

Bij andere K5-gemeenten speelden deze redenen geen rol en werd de cofinanciering aangevraagd.

Wij zijn van mening, dat de wethouder hier een kans heeft laten liggen om externe fondsen aan te boren.

Gemeente Belang vindt een gezond binnenmilieu voor de leerprestaties en welzijn van onze kinderen van groot belang.

Gemeente Belang vindt dat er in de toekomst veel meer getracht moet worden om externe financieringen te verkrijgen.

f.       Schakelklassen

Ten aanzien van de achterstand  van bepaalde groepen in het onderwijs  zijn wij van mening dat de schakelklassen in Schoonhoven in stand gehouden worden. Het is van het grootste belang dat geconstateerde leerachterstanden bij kinderen in een zo’n vroeg mogelijk stadium weggewerkt worden. Ons is bekend, dat de schakelklassen succesvol werken.

Ook de begeleidende schoolmaatschappelijke voorzieningen moeten in tact gehouden worden.

Gemeente Belang vindt dat de scholen in Schoonhoven moeten kunnen beschikken over schakelklassen als de begeleidende schoolmaatschappelijke voorzieningen.