11. Sociale voorzieningen en andere individuele voorzieningen

Sociale Minimum/Toeslagenwet

We zien dat de sociale voorzieningen over de gehele linie door de rijksoverheid worden afgebroken en dat steeds meer mensen, zowel jongeren als ouderen, tussen de wal en het schip dreigen te raken. Vooral de gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, jonge werklozen en ouderen met een AOW zijn de klos. Vanuit de gemeente moet voldoende voorlichting aan deze groeperingen gegeven worden om voor hen na te gaan, of ze voor aanvullende inkomensvoorzieningen in aanmerking komen.

Gemeente Belang vindt dat er op gelet moet worden, dat deze economisch zwakkere groepen voldoende gebruik maken van de Toeslagenwet om in ieder geval voor het sociaal minimum in aanmerking te komen.

WMO/aanstelling (alfa) hulp

In het kader van de individuele voorzieningen speelt de WMO een belangrijke rol. Een recente wetswijziging in 2009 geeft de burgers die een indicatie hebben voor Hulp bij het Huishouden de mogelijkheid om te kiezen tussen Zorg in Natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Tevens is er nu een derde keuzemogelijkheid namelijk een PGB waarmee de cliënt een zelfstandige (alfa) hulp kan inhuren, inclusief lastenverlichting. Het College kiest voor de derde keuzemogelijkheid , waarbij de zorgaanbieder de last van het Persoonsgebonden Budget en het werkgeverschap van de cliënt overneemt. Het grote voordeel hierbij is, dat de cliënt  zelf een (alfa) hulp kan inhuren.

Gemeente Belang is in het kader van de WMO voorstander van een Persoonsgebonden Budget, waarbij de cliënt zijn eigen (alfa) hulp kan inhuren.