4 Standpunt ten aanzien van de K5

a.      Zelfstandige gemeente

Gemeente Belang is voor het zelfstandig blijven van de gemeente Schoonhoven en tegen herindeling.We hebben in de zomer van 2009 een motie voor het behoud van zelfstandigheid ingediend, die door de meerderheid van de gemeenteraad is overgenomen.

In dezelfde motie gaven wij aan dat we vraagtekens zetten bij de vraag of het Schoonhovense ambtenarenapparaat zowel kwantitatief als kwalitatief in staat zou zijn om zijn toekomstige taken aan te kunnen. Er worden immers steeds meer taken van een hogere overheid overgeheveld naar de gemeenten.                                

Gemeente Belang is dan ook voorstander van het BEL-model, genoemd naar het gemeentelijke organisatiemodel van de gemeenten. (Blaricum, Eemnes en Laren) waarbij de afzonderlijke gemeenten zelfstandig blijven en de beleids- en uitvoerende ambtenaren worden samengevoegd. Burgerzaken, griffie, bestuurssecretariaat en natuurlijk eigen gemeenteraad, wethouders en burgemeester blijven echter behouden. Het gemeentebestuur blijft op deze wijze dichter bij de burger. Dat is nu juist wat Gemeente Belang wil.  De ambtenaren kunnen in een grotere werkorganisatie meer deskundigheid opbouwen (en daardoor ook efficiënter werken) en ook meer carrière maken. De verantwoordelijkheid voor aansturen en uitvoeren ligt bij een beheersraad uit de samenwerkende gemeenten, maar elke gemeente blijft zelfstandig wat het beleid betreft.

b.      Gedwongen fusie

Zou het echter tot een gedwongen herindeling komen, dan zijn we er voorstander van dat er een K3 –gemeente (Schoonhoven, Bergambacht, Vlist ) of een K4 –gemeente (Schoonhoven,Bergambacht, Vlist, Ouderkerk aan den IJssel) ontstaat.

Bovendien heeft deze gemeente een fusie met de K5-gemeenten afgewezen. Ook fusie met de gemeente Nederlek heeft, gezien het zwalkend beleid van deze gemeente, niet onze voorkeur.

Gemeente Belang vindt , hoe kleinschaliger een fusiegemeente is, hoe beter daar wij ervan overtuigd zijn dat bij grootschalige fusiegemeenten de afstand tot de burger te groot wordt en het voorzieningen niveau in evenredigheid met de grootte van de gemeente daalt.

Om deze reden wijzen we zondermeer een fusie met Krimpen aan den IJssel af.